Interaction Design Research Group

Interaction Design Research Group är en tvärvetenskaplig forskargrupp. Vi möter aktuella utmaningar i samhället och näringslivet genom tillämpade, forskningsbaserade IKT-lösningar. Målet för vår forskning är att skapa ansvarsfull digitalisering inom områden som exempelvis tillgänglighet, utbildning, artificiell intelligens samt hälsa och välbefinnande.

Vår forskning

Interaktionsdesign är relativt ung som vetenskapsgren och definieras som "utövandet av att utforma interaktiva digitala produkter, miljöer, system och tjänster". Vårt fokus inom interaktionsdesign bygger på tre huvudpelare:

  • Designtänkande
  • Teknik som ett material för design
  • Användarupplevelse (user experience; UX)

Forskargruppen Interaction Design Research Group bedriver forskning som vi tillämpar inom olika områden. Våra projekt har fokuserat på inkluderande design, utbildning, hälsa och välbefinnande, samt styrning. Vi är dock inte begränsade till enbart dessa områden, eftersom vi ständigt söker vara innovativa genom att arbeta tvärsektoriellt.

Mer om vår forskning

De flesta av dagens utmaningar kräver IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att hitta en lösning. Genom att använda designtänkande, som ett mänskligt centrerat tillvägagångssätt för innovation som tillgodoser människors behov, teknikens möjligheter och kraven för framgångsrika verksamheter, syftar vi till att ta itu med komplexiteten i de utmaningar som aktörer i samhället och näringslivet står inför.

Denna inställning, i kombination med den tvärvetenskapliga sakkunskap som gruppen besitter, skapar innovativa och effektiva lösningar åt samhället och näringslivet i stort. Genom att använda teknik som ett material för design med målet att genomföra förändringar, fokuserar vi alltid på att skapa banbrytande användarupplevelser.

Användningsområden

Nedan kan du läsa mer om några av tillämpningsområdena för vårt forskningsarbete.

Tillgänglighet

Detta gäller allt från personer med funktionshinder till äldre personer. Vi tittar på (sam)utformning och anpassning av gränssnitt för ökad tillgänglighet och användbarhet, genom att använda riktlinjer för tillgänglighet och ett generellt synsätt.

Med tanke på att tillgänglighet inte nödvändigtvis motsvarar användbarhet undersöker vi olika gränssnitt, kommunikationskanaler och interaktionsmetoder, för att säkerställa lika tillgång till möjligheter för marginaliserade grupper.

Utbildning

Precis som allt annat måste även utbildning utvecklas och anpassas till akademins och marknadens behov. I utbudet av aktiviteter tittar vi på innovativa sätt att omvandla det traditionella klassrummet genom att stimulera elevernas kreativitet och engagemang med metoder som förbättras med hjälp av teknik. Den digitala infrastruktur som möjliggör denna demokratisering av utbildningen ligger också inom gruppens forskningsfokus. Klassrummet har traditionellt varit mansdominerat, särskilt inom utbildningar i naturvetenskap, teknik och matematik (STEM; science, technology, engineering, and mathematics). Genom att undersöka könsvinklingar ser vi till att öka kvinnors intresse för och deltagande i STEM-ämnen, särskilt på förakademisk nivå. Vi använder dessutom så kallade makerspace-miljöer för att väcka ungdomars intresse för STEM-utbildningar.

Sakernas internet och artificiell intelligens

Utbredningen av smarta enheter och sensorer i samhället skapar enorma möjligheter, men också utmaningar i att göra dessa lösningar till nytta för människor. Genom designtänkande och genom att använda oss av metoder för samdesign strävar vi efter att hitta nya sätt att göra internet of things-lösningar accepterbara och användbara för slutanvändarna. På detta sätt använder vi artificiell intelligens och metoder för maskininlärning för att förstå dessa data och skapa en positiv inverkan på samhällets förbättring, genom att förbättra interaktionen mellan människor och maskiner och stödja beslutsfattande.

Hälsa och välbefinnande

Ökningen av livslängden är förknippad med utmaningar inom hälso- och sjukvården för att säkerställa människors fortsatta välbefinnande. Detta oavsett om de är patienter på sjukhusavdelningar eller upprätthåller ett boende med hög kvalitet i sina hem. Med tanke på mångfalden av intressenter som är involverade i hälso- och sjukvårdssektorn, tittar vi på helhetssätt att förstå och uppfylla olika lager av mänskliga behov och systemkrav. Vi tittar särskilt på aspekter i att designa och utvärdera gränssnitt och lösningar riktade till patienter och kliniker, för att säkerställa effektiva vårdprocesser för välbefinnande.

Projekt

Medarbetare