International Center for Mathematical Modeling (ICMM)

ICMM är ett centrum för forskning inom matematisk modellering, som är tillämpbar inom många olika ämnen och områden. Forskargruppen har sedan år 2000 arrangerat ett tjugotal internationellt välkända konferenser inom kvantteori (information, sannolikhet och grunder) och inom matematisk modellering av klassiska vågor.

Forskningen vid institutionen för matematik finns samlad i forskargruppen ICMM, vilket står för International Center for Mathematical Modeling in Physics, Engineering, Economics, and Cognitive Science. Ledare för ICMM är professor Andrei Khrennikov, som arrangerar centrumets aktiviteter i samarbete med styrelsen för ICMM.

ICMM har tre huvudaktiviteter:

 1. Internationella projekt i matematisk modellering inom naturvetenskap och samhällsvetenskap
 2. Organisering av internationella seminarier och konferenser
 3. Doktorandutbildning med internationell rekrytering

Forskningen spänner över ett brett område, där följande områden är de viktigaste:

 1. Matematiska metoder inom kvantfysik, kvantsannolikhet och kvantinformation
 2. Matematisk modellering av vågor och signaler
 3. Harmonisk och wavelet-analys på lokalkompakta grupper
 4. Stokastisk analys och finansmatematik
 5. Statistik och försäkring
 6. Dynamiska system, p-adisk och mer generell algebraisk dynamik
 7. p-adiska modeller inom kryptering och molnberäkningar
 8. Matematisk modellering i biologi (populationsdynamik, genetisk kod, molekylmaskiner)
 9. Tillämpningar av den matematiska formalismen i kvantmekanik utanför fysiken; beslutsfattande, kognition, psykologi, ekonomi och finans, molekylärbiologi, genetik och epigenetik

Mer om ICMM:s forskning finns på vår engelska webbplats.