Läroplansteori och didaktik (SITE)

Inom forskargruppen "Läroplansteori och didaktik" studerar vi grundläggande utbildningsvetenskapliga och pedagogiska frågor som till exempel: Vad räknas som kunskap i skola och undervisning? Hur förändras svaren på denna fråga över tid? Hur sker kunskaps- och värdemediering i skolan som samhällsinstitution ut? Hur sker styrning av utbildning? Hur organiseras undervisningen och hur bedöms skolans resultat?

Vår forskning

Utifrån en plattform som kan beskrivas som kritiskt tolkande grundas analyserna teoretiskt och metodologiskt i samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv där kommunikation och meningsbildning utgör huvudfokus. Gruppen arbetar också aktivt med att utveckla pedagogik som vetenskap.

Gruppen bidrar med forskning och kunskap inom allmändidaktik och läroplansteori som kan beskrivas vara av grundforskningskaraktär och som samtidigt utvecklar nödvändiga förändringsverktyg för såväl policyaktörer som för pedagogiska professioner som arbetar med pedagogiska frågor. Detta genom att skapa förståelse för kontinuiteter och förändringar i utbildning och skola och förklaringar av pedagogiska processer och utfall. I miljön granskas och analyseras hur pågående samhällsförändringar som framväxande globala policydiskurser, nya läroplaner och styrdokument påverkar villkoren för bildning, kunskapsbildning, undervisning och lärande. Ett centralt område är följaktligen hur utbildnings- och skolreformer samspelar med undervisning och lärande i skolsammanhang och pedagogiska praktiker (det dubbla perspektivet).

Inom miljön pågår aktivt arbete med metodutveckling inom det diskurs- och kommunikationsanalytiska området (även med forskningsöversikter som metod). Under ett decennium har ett tiotal avhandlingar med en robust och tydlig teoretisk och metodologisk plattform utvecklats. Miljön har kommit att bli nationellt uppmärksammad med sin ansats och profil inom pedagogiken, allmändidaktiken och läroplansteorin. En rad utvecklingsprojekt och internationella samarbeten har också initierats.

Nyhet

Ny publikation

En ny antologi har publicerats på Routledge. I antologin redovisas resultat från ett fyraårigt forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet.

I antologin problematiseras temat om undervisning i hög- respektive lågpresterande skolor. Boken har open access så den är öppen för nedladdning till den egna datorn.

Wahlström, Ninni (Ed.) 2022. Equity, Teaching Practice and the Curriculum. Routledge. 

Här hittar du antologin som open access.

Mer om SITE

Seminarier

SITE arrangerar den 9:e Nordiska läroplansteoretiska konferensen 

Education between hope and happening”, 20-21 oktober 2022. Välkomna med abstracts och bidrag till den nordiska forskningen om skolans uppdrag, mål, styrning, organisering och bedömning i en tid av stora samhällsutmaningar.

Läs mer på konferensens sida.

European Conference of Education (ECER)

SITE-forskare keynote speaker på European Conference of Education (ECER), Geneva, September 7-10, 2021.

 

Ninni Wahlström, professor i pedagogik och en av forskningsledarna i SITE var keynote speaker på 2021 års ECER-konferens. Med en presentation på temat School and democratic hope: the school as a space for civic literacy argumenterade Wahlström för skolan som en plats för att upprätthålla demokratiska principer och ett demokratiskt sätt att leva tillsammans.I linje med detta argument föreslås begreppet medborgerligt kunnande, civic literacy, som en vägledande princip för både undervisningens innehåll och praktik.

Länk till keynote-föreläsningen: https://www.youtube.com/watch?v=9aaAPgTGAMw

Teachers Matter 2021

Konferens om didaktik och klassrumsforskning samlade forskare från hela världen.

Den 13-15 oktiober, 2021, hölls konferensen Teachers matter – but how? på Linnéuniversitetet med över 100 deltagare. Temat för konferensen var hur undervisningen i skolan skapar förutsättningar för elevers kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling, samt för deras förmåga att möta framtida utmaningar. 

Bettina Vogt, Ulrika Bossér och Ninni Wahlström (alla verksamma i SITE) ansvarade för konferensen. Huvudtalare på konferensen var fem internationellt erkända forskare, inriktade på frågor om undervisning och lärande i förskola och skola:

  • Anna Sfard, välkänd matematikdidaktiker från Israel, talade om vikten av kommunikation och kritisk reflektion kring den egna undervisningspraktiken för att främja lärande.
  • Barbara Comber, internationellt etablerad läsforskare från Australien, betonade vikten av att ta in barnens och elevernas perspektiv i undervisningen.
  • Den amerikanska klassrumsforskaren Katherine Schultz berättade om sin forskning om hur barns och elevers olika sätt att delta aktivt i undervisningen – också genom sin tystnad.
  • Klassrumsforskare Kirsti Klette från Norge visade hur forskningens digitalisering kan leda till ett gemensamt språk för lärare i olika länder.
  • Sist i raden av huvudtalare diskuterade läroplansforskaren Stefan Hopmann från Österrike hur begreppen didaktik och demokrati hänger samman.

Teachers Matter 2017

Nyheter