Linnaeus Evaluation Research (LER)

Linnaeus Evaluation Research (LER) drivs av institutionen för socialt arbete och är en tvärvetenskaplig plattform för kunskapsutveckling om utvärdering vid Linnéuniversitetet.

Avsikten är att samla forskare från olika ämnen för att stimulera en mångdisciplinär forskningsmiljö och utveckla skickligheten att studera och teoretiskt analysera fenomenet utvärdering och därigenom bidra till kunskapstillväxten i utvärderingsforskningen nationellt och internationellt.

Forskningsmiljön har funnits sedan 2011 och idag är cirka 30 forskare från åtta institutioner vid Linnéuniversitetet engagerade.

Om utvärdering och utvärderingsforskning

Utvärdering är ett expanderande samhällsfenomen. Begrepp som evidens, resultatstyrning och kvalitetssäkring hör hemma inom detta område.

För bara några decennier sedan hade utvärdering en svag tillvaro i skuggan av den starka tilltron på att kunna planera fram samhällsförändringar. Nu berörs vi dagligen av utvärdering, såväl i våra vardagsliv som på arbetsplatser; vilken behandling ger bäst resultat; kan vi lita på äldreomsorgen i vår hemkommun; når projekt uppställda mål, hur väl vi lyckas implementera en verksamhetsförändring m.m. Allt detta och mycket mer därtill granskas löpande och i efterhand när utvärdering används som styrmedel.

Projekt