Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications

DISA är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder. Centrat har sin tyngdpunkt inom datavetenskap, men har ett mångvetenskapligt perspektiv genom ett samarbete mellan forskare från universitetets samtliga fakulteter.

Vår forskning

I dagens samhälle finns sensorer, datorer, kommunikationsplattformar och lagringstekniker som ger oss tillgång till tidigare ohanterliga mängder data, så kallad big data. Omvandlas dessa data till angripbar kunskap uppstår nya möjligheter och stora ekonomiska värden. Big data har revolutionerat såväl den kommersiella marknaden som forskning inom många olika områden, och har öppnat upp för nya, tvärvetenskapliga samarbeten.

Linnaeus University Centre (Lnuc) for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. Vi fokuserar på hur datastyrda metoder kan användas och utnyttjas för att få fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och humaniora. Genom att vi kombinerar forskning från datavetenskap, medieteknik och statistik – som står för den tekniska kärnan i centrat – med forskare från relevanta tillämpningsområden uppstår en unik dynamik.

Intresset för att göra data tillgängliga i form av hanterbar information och användbar kunskap är inte unikt för forskare, utan det finns ett stort intresse även från näringsliv och offentlig sektor. Eftersom data finns hos externa parter har DISA ett nära samarbete med flera olika kluster, nätverk och enskilda företag kopplade till näringsliv, IT, e-hälsa och offentlig sektor. Genom dessa samarbeten strävar centrats forskare efter excellent forskning, men också efter lösningar på konkreta utmaningar i samhället. Med andra ord, en gemensam nytta för forskare inom olika vetenskapsgrenar och externa partners.

Forskargrupper

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications omfattar följande forskargrupper.

Forskarutbildning

Inom DISA finns flera forskarstuderande kopplade till våra olika forskargrupper. Doktoranderna fokuserar antingen på grundteknologierna eller på olika teman inom DISA.

Kopplat till DISA finns även en forskarskola för industridoktorander inom datavetenskap, Data Intensive Applications (DIA). DIA fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som våra samarbetspartner i industrin möter. Industriforskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de deltagande företagen.

Aktuellt

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Nyhetsnotiser

Publikationer

Forskningsledare

Ett trettiotal forskare från olika ämnen vid Linnéuniversitetet utgör den kritiska massan inom DISA. Forskarna är indelade i sju grupper som leds av följande forskare.