fartyget Calmare Nyckel

IoT for ships – an untapped data resource

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att upprätta en provbädd för internet of things ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare nyckel.

Namn
IoT for ships – an untapped data resource
Sökande
Fredrik Ahlgren, Björn Pundars, Håkan Lundström (Sensative)
Projektperiod
Mars–dec 2021
Huvudsakliga forskningsområden
Datavetenskap, maskinteknik, sjöfartsvetenskap
Ansökan
Iot for ships såddansökan DISA 2104.pdf
Rapport
IoT-for ships 2021 final report.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.