ehälsa

Såddprojekt: Design av en intelligent wearable – DIWAH-studien

Det övergripande målet med forskningen i detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att kombinera styrkorna hos de kommersiella bärbara produkterna med de produkter som används inom forskningen och med stöd moderna databehandlingsmetoder för att öka kunskapen om fysisk aktivitet och hälsorelaterad variabler. Kombinationen av information från accelerometer (biomekanik) och hjärtfrekvens från den optiska sensorn (fysiologisk respons) förbättrar förutsägelserna om intensitet och relaterad energiförbrukning kopplat till fysisk aktivitet på individnivå.

Fakta om projektet

Namn
Design av en intelligent wearable för att mäta fysisk aktivitet och hälsorelaterade variabler – DIWAH-studien
Sökande
Patrick Bergman, Alisa Lincke, Welf Löwe, Tobias Olsson, Fredrik Ahlgren, Cornelia Witthöft, Muhammed Hefni, och Haris Pojski
Projektperiod
Februari 2023 – december 2023
Slutrapport
report240213.pdf
Finansiär
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Huvudsakliga forskningsområden
e-hälsa/hälsoinformatik, datavetenskap
Forskargrupper
E-health – Improved Data to and from Patients
Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA)

Mer information

Fysisk aktivitet är ett av få beteenden som människan kan ändra på egen hand, utan större kostnad och som samtidigt medför betydande hälsovinster. En av de otaliga sjukdomar som fysisk aktivitet har positiv inverkan på är högt blodtryck - hypertoni.

Hypertoni är den enskilt största riskfaktorn till mortalitet i världen. Således finns det mycket att vinna på att förebygga hypertoni och när någon fått hypertoni behandla den, såväl för den enskilde individen som för samhället i stort. Fysisk aktivitet är tillsammans med förändrad kost förstahandsvalet för behandling av mild till måttlig hypertoni. Dock är det svårt för individen att veta hur aktiva de är och det är svårt för vårdgivaren att utvärdera insatta åtgärder. Det beror dels på att individer i allmänhet inte vet hur aktiva de är eller bör för sin hälsas skull vara. Dels för att blodtryck oftast mäts i klinisk situation med många månader mellan mätningarna.

Under det senaste decenniet har nya metoder utvecklats för att mäta såväl fysisk aktivitet som blodtryck. Inte minst har det skett en explosionsartad utveckling av s.k., wearables, till exempel smarta klockor och aktivitetsarmband. Wearables är utrustade med flera sensorer som mäter olika aspekter av fysisk aktivitet såsom steg och hjärtfrekvens, men också blodtryck, syresättning, och andra hälsorelaterade variabler.

Man kan betrakta wearables som en Schweizisk armekniv med många verktyg i ett instrument. Dock har de i dagsläget ett antal begränsningar som gör att de inte är lämpliga att använda. Bland de viktigaste är att de inte är särskilt valida inte ens för friska vuxna. Inte heller är de ”intelligenta” i det avseende att de kan baserat på den nuvarande aktivitetsnivån och hälsotillståndet föreslå lämplig dos fysisk aktivitet. Den teknologiska utvecklingen som har skett tillsammans med modern artificiell intelligens skapar ett bra underlag för att i realtid och utan mänsklig inblandning kunna göra just det och i det här pilotprojektet avser vi att ta de första stegen mot en ”eFysioterapeut”.

I det här såddprojektet så ska vi baserat på ett maximalt konditionstest samla in träningsdata från en grupp om ca 50 friska individer. Träningsdata kommer att jämföras med kriteriemetoder (golden standards) avseende intensitet av fysisk aktivitet, hjärtfrekvens och blodtryck. Vi kommer också att testa ett par olika wearables för att utvärdera vilken av dem som är mest lämpliga för fortsatta studier samt vilka AI-metoder som verkar vara mest lovande för att predicera och klassificera fysisk aktivitet och blodtryck. Utöver det ska vi också utveckla ett forskningsprotokoll och ansöka om etiskt tillstånd för projektet.

Projektet förväntas att leverera ett par publikationer samt ansökningar om ytterligare forskningsmedel för att fortsätta studierna på friska individer under vardagsförhållanden och slutligen på en patientpopulation diagnosticerade med högt blodtryck.

Forskningen i såddprojektet är en del av forskningen i forskargrupperna E-health – Improved Data to and from Patients och Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA) och av spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.