Intresseanmälan för att delta i en studie i LiLa Lab / Register your interest to participate in a study in LiLa Lab

I detta formulär kan du anmäla ditt intresse för att delta i någon av de studier eller experiment som görs vid LiLa Lab. Fyll i informationen och klicka på Skicka, så kommer du att bli kontaktad när just din bakgrund passar in i en studie som ska genomföras.

Using this form, you can register your interest in participating in any of the studies or experiments conducted at LiLa Lab. Fill in the information and click Submit, and you will be contacted when your background fits into a study that is to be carried out.

Nedan följer några frågor som vi gärna ser att du besvarar. När det sätts upp en studie i LiLa Lab kommer forskarna att bestämma vissa kriterier för deltagare, till exempel en viss ålder, om du har svenska som modersmål, svenska som andraspråk och så vidare. När sedan just din bakgrund passar in i en studie, kommer du att få ett mejl med information och en förfrågan om du vill delta i studien.

Detta är alltså bara en intresseanmälan och du kan alltid tacka ja eller nej vid ett senare tillfälle. Du kan också alltid kontakta oss (annika.andersson@lnu.se) i händelse av att du vill bli borttagen från listan.

Below, please find some questions that we would like you to answer. When setting up a study in the LiLa Lab, the researchers will determine certain criteria for participants, for example, a certain age, if you have Swedish as a native language, Swedish as a second language and so on. When your particular background is suitable for a study, you will receive an e-mail with information and a request if you would like to participate in the study.

In other words, this is just a notification of interest and you can always say yes or no later on. You can also always contact us (annika.andersson@lnu.se) if you would like to be removed from the list.

Kön / Gender
Huvudhand / Dominant hand
Förstaspråk (modersmål) / Native language

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.