Litteracitet och undervisning

Forskargruppen Litteracitet och undervisning består av språkvetare, litteraturvetare och pedagoger som forskar om barns talspråkliga och skriftspråkliga kompetenser, texter, litteratur och läsning. Ett centralt fokus är även hur språkutvecklande undervisning kan bedrivas så att lärande främjas under förskoleåren och de tidiga skolåren.

Forskargruppen, som ingår i Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring, samarbetar över fakultetsgränserna och stöds av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Inom miljön bedrivs praktiknära forskning som utgår från olika frågeställningar kopplade till litteracitet och undervisning. Forskargruppen anordnar också återkommande forskningsdagar, bedriver forskningsanknuten lärarutbildning, erbjuder fortbildning för lärare och är engagerade i olika skolutvecklingsuppdrag. 

Vår forskning

Inom miljön bedrivs forskning som utgår från olika frågeställningar med fokus så som:

Forskningen sprids genom deltagande vid forskningskonferenser och publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom sker spridning genom utgivning av läromedel och litteratur som riktar sig till lärarstuderande och verksamma lärare men också genom muntliga presentationer i olika sammanhang.

Forskningsdagar

Medlemmarna deltar i återkommande forskningsdagar inom miljön men även i andra miljöer med koppling till litteracitet och undervisning.

Forskningsanknuten lärarutbildning och fortbildning för lärare

Forskare inom gruppen undervisar och handleder inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet samt speciallärar- och specialpedagogprogrammen. De medverkar också i flera fristående kurser som ger verksamma lärare behörighet i skolämnena svenska eller svenska som andraspråk liksom i olika fortbildningsuppdrag mot skolor, kommuner och Skolverket.

Skolutvecklingsuppdrag

Uppdrag med koppling till skolor, kommuner och Skolverket är viktiga delar av forskningsgruppens verksamhet.

  • Moduler inklusive artiklar i Läslyftet: Skriva i alla ämnen och Muntlig interaktion och kommunikation i alla ämnen, Kritiskt textarbete, Tidig läsundervisning samt Tidig skrivundervisning
  • Artikel i specialpedagoglyftmodulen: Inkludering och skolans praktik
  • Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång
  • Handledarutbildning inom Läslyftet
  • Samverkan för bästa skola – insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor.

Forskarna i gruppen stöder också lärare i arbetet med att kartlägga elevers kunskaper genom att ha producerat bedömningsstöd som ges ut av Skolverket:

  • Hitta språket – kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass
  • Språket på väg – ett kartläggningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk.

Aktuellt

NLU:s strategiska satsning på förskoleklassens uppdrag, förhållningssätt och centrala innehåll

Forskargruppen Litteracitet och undervisning är huvudansvarig för NLU:s strategiska satsning på förskoleklassens uppdrag, förhållningssätt och centrala innehåll som pågår 2021 och 2022En del av medlen för 2021 har under våren använts till en förstudie där bland annat befintlig forskning relaterad till förskoleklassen har inventerats inom de forskargrupper som ingår i satsningen: Litteracitet och undervisning, Pepp, Centrum för naturvetenskapernas didaktik och matematikdi­daktik. Med avstamp i förstudien genomförs under hösten 2021 en mindre seminarieserie om Undervisning och lä­rande hos 6-åringar i övergången mellan olika skolformer. Seminarieserien syftar till att sprida, belysa och diskutera den forskning om förskoleklassens verksamhet som inventerats i förstudien och som finns inom de fyra forskargrupper som ingår i satsningen. Under 2022 fördjupas den strategiska satsningen på förskoleklassen med en medelstilldelning för tre artiklar:

Anmälningsformulär till skrivarinternat 2024

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Medlemmar i forskargruppen