Marin mikrobiologi

Inom forskargruppen Marin mikrobiologi studerar vi marina bakteriers biologiska mångfald, ekologi, fysiologi och genomik.

Vår forskning

Forskningen omfattar studier av bakteriesamhällens artsammansättning och vilken betydelse bakterier har i marina ekosystem. Detta inkluderar studier av bakteriers roll i kolets och näringsämnenas kretslopp och energiflöden i havet.

Vår forskning omfattar olika aspekter av marin mikrobiell ekologi

Medarbetare