Matematisk biologi

Inom ramen för forskningstemat Matematisk biologi intresserar vi oss bland annat för uppförandet hos ekologiska och epidemiologiska system under lång tid. Exempel på områden vi forskar inom är algblomning, återkommande epidemier och kompostering av biologiskt avfall.

Ekologi och epidemiologi erbjuder utmaningar som inte finns inom till exempel fysik och kemi. Här finns exempelvis ofta stora begränsningar i möjligheterna att upprepa experiment inom forskningen. Analysen av mekanistiska modeller har därför fått en allt större betydelse under det senaste seklet och en god förståelse av de underliggande modellerna är ofta en förutsättning för tolkning av tillgängliga data.

Exempel på biologiska frågeställningar som vi forskar om är algblomning, återkommande epidemier och kompostering av biologiskt avfall. I många fall hämtar vi de matematiska verktyg som vi använder för vår analys från områdena dynamiska system och stokastiska processer.

Gruppen Matematisk biologi är delaktig i kurser i ämneslärarprogrammets inriktningar mot matematik och fysik, Matematikerprogrammet, masterprogrammet Matematik och modellering, samt Civilingenjör i teknisk matematik, och stödjer därmed undervisningens forskningsanknytning.

fjällbild mer kurvor, lo och hare
Många arter (till exempel lo-hare) växelverkar genom att den ena äter den andra. Karga områden driver en hög grad av specialisering bland de förekommande arterna. Detta kan leda till stora svängningar i de berörda arternas förekomst.
Den röda och den blå kurvan är resultatet av en simulering av en sådan växelverkan. Den röda kurvan betecknar förekomsten av rovdjur, medan den blå kurvan betecknar förekomsten av byten.

Medarbetare