Miljögeokemi

Inom miljövetenskapen är vi några forskare med en likartad forskningsinriktning med tyngdpunkt på miljögeokemi. Vår forskning handlar generellt om hur kemiska processer och flöden i miljön är påverkade av eller påverkar människan.

Vår forskning

En stor del av forskningen ägnas åt miljögeokemi, där vi studerar sådana förändringar och processer i miljön som kan kopplas till mänskliga aktiviteter, exempelvis spridningen av föroreningar. Flera av de geokemiska processerna påverkas eller styrs av organismer. Vi studerar olika grundämnens förekomst och fördelning i miljön, samt de geokemiska processer som styr detta. Studierna involverar en rad olika miljöer, såsom fast berggrund, jord, marina och kustnära sediment, sjöar, vattendrag och grundvatten.

Nedan följer några exempel på forskningsområden som utvecklats inom vår grupp:

  • Geokemiska och biogeokemiska processer i djup berggrund, t.ex. vid Äspölaboratoriet i sydöstra Sverige.
  • Kartläggning av metanproduktion och konsumtion i urberget.
  • Geokemiska processer i metallförorenad jord, faktorer som styr föroreningsspridning och bedömning av humanexponering och hälsorisker.
  • Bildandet av sura sulfatjordar, med relaterad frisättning och spridning av metaller till vattenförekomster.
  • Hur global uppvärmning påverkar porvattenkemin i marina sediment och gashydratreservoarer.
  • Metoder för att minska utsläppen av växthusgaser med koldioxidlagring.

 

Forskningsprojekt

Medarbetare