Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA)

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen för att stimulera och stödja utvecklingen av anhörigstöd och är en länk mellan ideella sektorn, praktik, beslutsfattare och forskning.

Målgrupper för verksamheten

  • Anhöriga och brukare
  • Personal inom vård och omsorg för äldre
  • Beslutsfattare

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) samlar in, sammanställer och sprider kunskap om anhörigfrågor och anhörigas situation. Genom kunskapsöversikter, inspirationsmaterial, konferenser och nyhetsbrev gör vi forskning och utveckling lättillgänglig. Varje höst anordnas regionala konferenser om anhörigfrågor för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida är en virtuell mötesplats med nyheter inom forskning, utveckling och policy. Där presenteras intressanta exempel på anhörigstöd, artiklar, reportage och filmade intervjuer.

Viktiga områden

  • Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd
  • Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga
  • Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg
  • E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare
  • Bibehålla hälsa och förebygga ohälsa

Utveckling av anhörigstödet med lärande nätverk

Det finns lärande nätverk inom de viktiga områdena med lokala lärande nätverk spridda över hela landet. I dessa träffas anhöriga, äldre, personal, chefer, politiker och andra intresserade. Vi utbyter kunskaper och erfarenheter och på så vis lär vi av varandra. Målet är att tillsammans utveckla anhörigstödet. 

Mer information om verksamheten finns på www.anhoriga.se

Projekt