Nätverket för fantastik och kulturvetenskaper

Nätverket för fantastik och kulturvetenskaper bedriver tvärvetenskaplig forskning om människans universella behov av fantastik för att förklara och förstå världen.

Med ett brett grepp på fantastik

Begreppet fantastik

Begreppet fantastik är vanligen kopplat till film- och litteraturvetenskapliga genrebeskrivningar av fantasy, science fiction och skräck. Syftet med nätverket är att bredda begreppets relevans till studier av fantastik i dess bredaste mening, från forntiden till nutiden, för att undersöka hur fantastik i olika samhällen och kulturer konkretiserar relationer till omvärlden genom gestaltningar av normer, attityder, behov, och drömmar.

Nätverkets forskningssida är navet för information om kommande seminarier och konferenser, för tips om nyutkommen litteratur eller call for papers till tidskrifter och kurser som ges vid Linnéuniversitetet med anknytning till nätverket. Inom både den konstnärliga utbildningen, som till exempel i kreativt skrivande, och inom den vetenskapliga utbildningen, som exempelvis i litteraturvetenskap, arkeologi och historia, ges kurser som behandlar genren fantastika, historiebruk och kulturarv.

Forskning

Forskningen fokuserar på olika mediers gestaltningar av det metafysiska och metarealistiska.

Deltagarna i nätverket forskar till exempel om fantastikens bearbetning av kollektiva föreställningar som bekräftar eller utmanar verklighetsuppfattningar, om relationer mellan konkurrerande kunskapsparadigm och skapandet eller upprätthållandet av politiska ordningar. 

Nätverket är baserat vid Linnéuniversitetet men har en nationell och nordisk räckvidd. Det fungerar som en samlingspunkt för forskningsintressen och deltagarna medverkar till exempel i gemensamma seminarier, paneler på konferenser och publikationer.