Palaeoecology, Environment And ClimatE (PEACE)

Vår forskning fokuserar på att försöka förstå tidigare kort- och långsiktiga interaktioner mellan miljö, mänskliga aktiviteter och klimatet. Detta är nödvändigt för att kunna förklara nuvarande förhållanden och för att kunna göra prognoser för framtiden. Vårt tidsperspektiv är Holocen (den nuvarande varma perioden, det vill säga de senaste 11500 åren).

Vår forskning

För en bättre miljö: det förflutna är nyckeln till nutid och framtid

Forskningsfältet för PEACE är paleoekologi (ekologi genom historien, studiet av interaktionen mellan jordens miljöer, klimatet och mänskliga aktiviteter).

PEACE fokuserar på studier av tidigare landmiljöer (inklusive sjöar och myrar) för att förstå vår nutid och förutse framtiden. Målet är att beskriva och förklara tidigare kort- och långsiktiga miljöförändringar, deras relation till varandra och de processer som varit inblandade.

Vi studerar i huvudsak tidigare förändringar i naturliga (klimatorsakade) och mänskligt påverkade landskap, brandregimer, flora- och faunadiversitet och klimatet. Den tidsperiod vi fokuserar på är Holocen (senaste 11500 åren). Vi jobbar även med Kvartära interstadialer och den senaste interglacialen (Eem). Våra forskningsområden uppvisar en stor bredd vad gäller storlek, geografiskt läge, klimat, vegetation och markanvändning. Vissa studier har ett subkontinentalt fokus, så som södra Sverige, Kenya och Kamerun (östra och västra Afrika), och sydöstra Indien. Andra forskningsprojekt har ett kontinentalt eller hemisfär perspektiv (Europa, Kina, den norra hemisfären norr om 40:e breddgraden) till globalt perspektiv (PAGES LandCover6k working group). Våra metoder inkluderar analyser av pollen, makrofossil (fröer, frukter, löv och andra plantrester), kol och insekter (skalbaggar i synnerhet). Vi använder oss av modeller av relationen mellan pollen och vegetation och mellan skalbaggar och klimatet för att rekonstruera vegetation och klimat i kvantitativa termer (planttäcke per enhetsarea; vinter- och sommartemperaturer).

Vi samarbetar med vegetations- och klimatmodellerare för att studera de komplexa påverkansfaktorerna och återkopplingarna mellan marktäcket på jorden och klimatet. Dessa studier är nödvändiga för att vi ska få en bättre förståelse av den klimatförändringsmildrande potentialen av landskapsskötsel. Plantering eller återplantering kan antingen öka på eller minska klimatets uppvärmning beroende på säsong och geografisk plats. Vi jobbar också tillsammans med arkeologer för att studera tidigare markanvändning (jordbruk, grödor, betesdjur) och dess långsiktiga påverkan på markvegetation, flora och faunadiversitet. Vi interagerar även med aktörer inom naturvården genom att studera modern flora- och faunadiversitet och bidrar med information kring den historiska och förhistoriska bakgrunden till dagens förhållanden. Denna information är värdefull för att upprätta strategier för landskapsskötsel som kan bevara och främja en hög biodiversitet i framtiden.

Projekt

  • MERGE
  • Pages landCover6k
  • VR LandClim II
  • EU TERRANOVA
  • FHL- NSFC  Landcover China
  • STINT Sverige-Kina utbytesprojekt
  • C3A LandCover Cameroon
  • REAL

Medarbetare