Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY)

Forskargruppen Research on Interventions and Support for Children and Youth utgör ett forum för kunskapsbyggande, spridning och samverkan kring frågor om barn, unga och familjer i utsatta livssituationer.

Vår ambition

Målsättningen för forskargruppen Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY) är bidra till en vetenskapligt solid kunskapsbas inom området, sprida kunskap genom utbildningsinsatser, samt i samverkan med omgivande samhället medverka till utvecklingen av samhälleliga åtaganden och förhållanden med betydelse för livsvillkoren för utsatta barn, unga och familjer. RISCY orienterar sig inom frågor som vad det kan innebära att befinna sig i svåra livssituationer, vad samhället kan göra för att främja enskildas och gruppers kapacitet och resurser, samt vilken betydelse det sociala arbetet har och vilken roll det kan spela genom olika preventiva och intervenerande insatser.

Forskargruppen syftar till en fördjupad och sammansatt förståelse inom ett antal tematiska områden. En enskild fråga eller studie gränsar vanligen över flera av dessa teman:

  • Preventiva och intervenerande insatser och åtgärder
  • Meningsskapande, kapacitet och navigering i utsatta livssituationer
  • Delaktighetens former och innehåll
  • Organisatoriska och professionella villkor

Forskningsområden och -projekt

Aktuella projekt

Medarbetare