Skog och trä

Inom forskningsområdet Skog och trä forskar vi vetenskapligt brett, från skog till färdig produkt, och med utveckling av nya träprodukter för byggande och inredning. Forskningen och grundutbildningen bildar ett träteknologiskt centrum i Växjö – en mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Regionen runt Växjö och Kalmar är ett av de viktigaste områdena i Europa vad gäller skogsbruk och skogsindustri.

Vår forskning

Skogen som resurs

Vid Linnéuniversitetet bedrivs en bred, tematisk forskning inom trä- och energiteknik. Det innebär att forskning och utveckling inom skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad utgör basala kunskapsområden i verksamheten. Forskningen täcker hela skogsnäringens försörjningskedja från råvaruanskaffning via förädling till slutprodukter där trä ingår i någon form.

Vår forskning ger ökade möjligheter att ta vara på den resurs som skogen är. Detta har aktualiserats under de senare åren då flera extrema naturfenomen som stormar, extremt kalla och varma perioder, ösregn och snöfall avlöst varandra och orsakat omfattande skador på skogsegendomar. Skogsägare, skogsföretag och senare förädlingsleden – ja, hela samhället har drabbats. Flera aktörer efterlyser nya lösningar för att kunna bemöta de utmaningar som klimatberoende naturfenomen förväntas medföra i framtiden.

Skogens många roller som källa till energi, träfiberbaserade produkter och miljönytta i såväl ekosystem- som rekreationssammanhang, utgör kunskapsområden där forskning kan göra skillnad.

Skogen som energikälla

Energivärdet i skogen kan tillvaratas bättre genom att avverkningsrester, grot (grenar och toppar) och stubbar användas för att utvinna energi. Vår forskning handlar om utveckling av teknik och system för framtagning av energiråvaror från skogen, hur man kan tillverka biodrivmedel, men också om metoder för att förmå konsumenterna att byta till nya drivmedel. Här krävs aktionsforskning för att skapa affärsutveckling för kommersialisering av teknikutvecklingen inom området.

Skogen som källa till träfiberbaserade produkter

Vår tematiska forskning inriktas mot ökad träanvändning i slutprodukter. För att få fram träråvara med goda egenskaper krävs det studier över hur olika skötselregimer inverkar på virkets kvalitet. Om dessutom nya trädslag introduceras aktualiseras kvalitetsfrågan ytterligare.

Vår forskning handlar om att följa skogsråvaran från odling via avverkning till slutprodukt med fokus på trämaterialet. Forskningen fokuseras på virkesegenskaper, virkessortiment, virkets lagring och skydd, samt virkets förädling och användning. Parallellt med materialperspektivet inbegriper forskningen även utveckling av tekniker och system för förädlingsprocesser, inklusive affärsutveckling för kommersialisering.

Denna forskning bedrivs i forskargruppen Forest Products.

Skogen som råmaterial till beständiga produkter

Krav på framtidens trämaterial innefattar att producera beständiga produkter. Dessutom ska råvaran vara hållbart producerad, helst kunna användas utan onödiga kemikalier, samt på ett enkelt sätt kunna återanvändas i ett cirkulärt perspektiv. Vår forskning fokuserar på där materialet kan utnyttjas tillfullo både avseende materialets inneboende egenskaper och produktionsmässigt, det vill säga rätt råvara till rätt användning och minimalt med spill.

Denna forskning bedrivs i forskargruppen Wood protection.

Skogen som bas för ekosystemtjänster och rekreation

Skogsproduktion och förbättrade skötselmetoder spelar också en viktig roll för koldioxidproblematiken eftersom träden fångar luftens koldioxid. Koldioxiden binds dessutom för längre perioder i produkter med träinnehåll. Därmed buffras ökande koldioxidhalter i atmosfären temporärt med bromsande effekt på klimatförändringen som resultat. Forskningens uppgift är att klargöra konsumentpreferenser för ökad träanvändning i slutprodukter, liksom synen på nya trädslag, och vidare på en förändrad landskapsbild. Först med en sådan kunskap kan skogsbruket agera kraftfullt i klimatfrågan. Parallellt med denna aktionsforskning måste forskning kunna utröna inverkan av nya trädslag och skötselregimer på skogsekosystemet.

Aktuellt

Projekt

Pågående projekt

Publikationer

Laboratorieresurser

Vi har välutrustade laboratorier och specialiserad, modern utrustning inom området trämaterialvetenskap och -teknik, till exempel ett anatomiskt laboratorium med modern mikroskopi, ett laboratorium för fysikaliska och mekaniska tester samt icke-förstörande testning, ett kemiskt laboratorium med våt och analytisk kemi, ett laboratorium för emissioner, klimat och beständighet, samt ett laboratorium för tillverkning av kompositpanel. Infrastrukturen används för att stödja forskning och utbildning av våra studenter, samt för att tillhandahålla tjänster för skogs- och träindustrin i södra Sverige.

Medarbetare