Småland Living Lab

Vad är potentialen för våra regionala samarbeten för hållbara framtider?

Grundtanken med Småland Living Lab är att genom ett ambitiöst och djärvt systemiskt grepp, samla all den kunskap om hållbart levande som finns i en region som fortfarande har minnen av fattigdom och genuint resurshushållande, och sammankoppla denna med den framtidstro, entreprenörsanda och teknologiska kunskap som finns idag. Den djupt rotade kunskapen och praktiken handlar, bland annat, om det hållbara skogsbruket, det hållbara jordbruket, självhushållandet, resursdelandet,designen och hantverket. De miljömässiga utmaningarna idag är intimt sammankopplade med ekonomiska och sociala utmaningar - såsom segregering och immigration, och normer som stänger eller skapar möjligheter.

Småland Living Lab handlar om att hitta och bygga på synergier mellan kulturella, ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner av hållbarheten. Genom projektet Småland Living Lab kan vi samtidigt utforska och förändra, lära ut och inspirera. Visionen är att Småland Living Lab ska sammankoppla en rad initiativ för hållbarhet i regionen, för kunskapsutbyte, kraft och synlighet, och också fungera modellskapande för andra regioner. Småland Living Lab ska verka för att på lokal/regional nivå arbeta för anpassning till den cirkulära ekonomin, samt möta och även gå bortom FNs Hållbarhetsutvecklingsmål. Småland Living Lab använder metadesignmetoder utvecklade för att stödja synergier i transdisciplinära samarbeten.

Småland Living Lab har uppstartsmedel från Linnéuniversitet och har erhållit medlemskap i European Network of Living Labs.

Småland Living Lab drivs av Mathilda Tham och Sara Hyltén-Cavallius, Institutionen för Design, Linnéuniversitetet. Medgrundare är Erik Rosell, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Bo Hjälmefjord och Julia Ahlrot, Växjö Kommun, Maja Söderberg, Nybrukarna och Sarah Nilsson, Energikontoret Sydost.