collage med en hand och lite symboliska ledningar

Smarter Systems

Vi vill bygga system som är lite smartare, det vill säga system som hela tiden på egen hand fattar beslut om och genomför anpassningar för att bli lite bättre på att lösa sina uppgifter. Vår forskning och utbildning handlar om att ta fram och sprida ny kunskap och ny teknik i täta samarbeten med industri och offentliga aktörer.

Ny teknologi och nya förväntningar från marknaden har förändrat spelplanen för privata och offentliga aktörer. System och tjänster ska göras smartare med hjälp av data och artificiell intelligens, med krav på en hög grad av specialisering och flexibilitet. Förändringarna påverkar systemens egenskaper och arkitektur, hur systemen utvecklas – ja, hela livscykeln förändras.

För kunskapsmiljön Smarter Systems är programvaran i tekniska system det viktiga. Det är där de flesta av systemens funktioner hanteras. Programvara är kärnan för funktioner i bilar och lastbilar, i robotar och maskiner för produktion, i energi- och elsystem och inom hälso- och sjukvården.

En komplett kunskapsmiljö

För att hantera de nya utmaningarna måste företag och organisationer utveckla både sina förmågor och sin kunskap. Smarter Systems är en komplett kunskapsmiljö med fokus på framtidens system och utmaningar. Tillsammans med våra partner fångar vi upp utmaningar och erbjuder anpassad utbildning och forskning i samverkan.

Smarter Systems har ansvar för utbildningar hela vägen upp till forskarnivå. Vi ansvarar bland annat för civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik. Dessutom kan vi erbjuda flera kompletterande utbildningar för yrkesverksamma inom våra områden. Samtliga kurser och utbildningar ligger nära, och utvecklas tillsammans med, den forskning som bedrivs inom Smarter Systems.

Så arbetar vi

Smarter Systems arbetar i nära samverkan med företag och offentliga aktörer med kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. Vi samverkar i hela processen med exempelvis företag, där inledande diskussioner kan resultera i riktade utbildningsinsatser eller samarbeten i forskningsprojekt.

Vill du veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans, kontakta forsknings- och projektkoordinator Diana Unander.

Kunskapsteman

Smarter Systems två mål för smartare konstruktion av smartare system avgränsar miljöns breda forskningsområde till:

  • Att säkerställa produktegenskaper under osäkra förhållanden.
  • Att utforma tekniska processer för kontinuerlig anpassning och utveckling.

Målen genererar forskningsfrågor för vart och ett av våra fyra kunskapsområden (se under Vår forskning nedan) och profilerar därmed miljön. Att besvara forskningsfrågorna kräver en samlad insats med samarbeten mellan kunskapsområdena inom tre teman:

  1. Garantier i det osäkra.
  2. Självförklarande system.
  3. Smartare ekosystem.

Vår forskning

Inom kunskapsmiljön Smarter Systems ryms fyra kunskapsområden, där forskningen finns samlad i varsin forskargrupp.

Smarter Systems har en nära koppling till industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Kunskapsmiljön rymmer även ett antal forskningsprojekt, till exempel Anpassningsbara arkitekturer för organisationers digitala tvillingar (Aladino).

Aktuellt