Social-, kommunal-, allmän- och rättspsykiatrisk vård (SKARP)

Vård och stöd som ges till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning sker på många olika arenor och med olika huvudmän. Vården bedrivs såväl i öppen- som heldygnsvård och i form av stöd och vårdinsatser i kommunala och privata vårdformer. Vården och stödinsatser bedrivs som frivillig vård eller som tvångsvård.

Vår forskning

Forskargruppens avhandlingar har fokuserat på - boendeformer för målgruppen, rättspsykiatrisk omvårdnad, rättspsykiatriskt vårdande och tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående, den psykosociala vårdmiljön samt sociala processer och makt – se forskargruppens individuella profiler.

Den forskning som vi bedriver inom det psykiatriska fältet på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV) vid Linnéuniversitetet fokuserar olika infallsvinklar som kan bidra till att öka kunskaperna om och förbättra livssituationen för personer som vårdas eller erhåller stöd inom vårdformerna. Två områden som vi har studerat i större utsträckning är den rättspsykiatriska vården och boendestödsformer som bedrivs i kommunal regi (bostäder med särskild service eller boendestöd i det egna boendet). De pågående forskningsstudierna inom ramen för forskningsmiljön präglas av fyra huvudsakliga perspektiv – patient-, närstående-, familje- och vårdarperspektiv.

Pågående projekt

Inom boendeområdet har uppdrag utförts för Socialstyrelsen, såväl ett stort projekt ”Boendeprojektet” som framtagandet av ett vägledningsdokument om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning för kommunernas socialpsykiatriska verksamheter (länk till vägledningsdokumentet Socialstyrelsen). Psykosocial och fysisk miljö samt vårdande/stödjande handlingar inom bostäder med särskild service har varit fokus för studierna. Baserat på resultaten av detta projekt har ytterligare forskning utvecklats vidare där vi bland annat fokuserar på de boendes upplevelse av tillfredsställelse, önskemål och vårdkvalité.

Inom det rättspsykiatriska fältet har vårdandet, vårdande/stödjande handlingar och vårdmiljön studerats. I ett pågående projekt i samarbete med Centrum för forskning om familjers hälsa (CeFAM) studeras patienter i rättspsykiatrisk vård och deras familjemedlemmar. Målet är att skapa möjligheter för familjens delaktighet i den rättspsykiatriska vården.

Några forskare inom SKARP ingår i ett nätverk för att öka Delaktighet I Psykiatrisk tvångsvård (DIPS) som fokuserar på att fördjupa kunskaperna om vårdandet av patienter för att kunna öka deras delaktighet (svårigheter och möjligheter) inom tvångsvård. Som en effekt av detta nätverksarbete har vi utvidgat våra forskningskontakter där vi numera ingår i ett nätverk av forskare från Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö, Göteborgs universitet, Region Skåne och Rättsmedicinalverket i Göteborg. Fokus för detta forskningssamarbete är utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri.

Nedan följer exempel på externa grupper som vi har utvecklat forskningssamarbete med:

  • CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosocial Insatser) vid Lunds universitet.
  • Psykiatriska riksföreningens forskarnätverk
  • Region Örebro län (Centrum för Kvalité i psykiatrisk vård)
  • Region Kronoberg – Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö
  • Region Skåne – rättspsykiatriskt centrum Trelleborg RPC
  • Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Miljöpsykologi, vid Lunds Universitet

Aktuellt

Medarbetare