Social work and migration

I forskargruppen Social work and migration studerar vi det sociala arbetets möjligheter och utmaningar i relation till migration och migrationens konsekvenser för människors liv. Vår forskning handlar om hur politiska, ideologiska, juridiska och andra reglerande omständigheter sätter upp gränser och utgör utmaningar och möjligheter för socialt arbete i ett samhälle präglat av migration.

Vår forskning

Forskargruppen Social work and migration (Socialt arbete och migration) startade 2015 som ett samarbetsforum för forskare och lärare vid institutionen för socialt arbete som forskar om integrations- och migrationsfrågor. Gruppen vill svara upp mot ett omfattande behov av kunskap och metoder som kan relateras till intensifierade flykt- och migrationsrörelser, samt hur dessa rörelser påverkas av nationalstatliga, överstatliga och globala ekonomiska maktstrukturer. I fokus står frågor om hur människor med migrationserfarenhet och andra människor, grupper och rörelser agerar och navigerar i förhållande till ovan angivna strukturer.

Inom gruppen ställer vi oss bakom International Federation of Social Workers (IFSW) och International Association of Schools of Social Works (IASSW) definition av det sociala arbetets uppdrag (pdf-fil):

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser.
Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete.

Den forskning vi bedriver handlar om att kritiskt analysera förutsättningarna för ett sådant socialt arbete, som bidrar till social hållbarhet och social rättvisa.

Våra studier är ofta kvalitativa och etnografiska och ibland longitudinella, med syftet att analysera processer av inkludering respektive exkludering. I varierande grad görs analyser i en rättsvetenskaplig kontext. En övergripande ambition är att förhålla sig kritiskt till så kallad metodologisk nationalism, som innebär att vissa nationalistiska legitimeringssystem inte synliggörs på grund av oreflekterad forskning.

Forskarna i Socialt arbete och migration är involverade i flera aktiviteter relaterade till forskning, undervisning, debatt och samarbete med andra forskare/forskargrupper, i nationella och internationella sammanhang samt i lokal- och civilsamhället.

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Medarbetare/forskare

Undervisning

Förutom att bidra med perspektiv på migration i flera kurser inom ramen för Socionomprogrammet och inom olika kurser på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet har gruppen utvecklat masterkursen Socialt arbete i kontexter av postkolonial migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik. Kursen erbjuder flerfaldiga perspektiv på migration och medborgarskap i pluralistiska samhällen med syfte att utrusta studenterna med ett spektrum av teoretiska och analytiska verktyg som kan öka deras förmåga att kritiska bedöma och analysera olika strukturella förhållanden som formar globala migrationsmönster. Ett annat syfte är att låta studenterna undersöka och lära sig mer om det sociala arbetets praktik och om de institutioner som verkar i en migrationskontext.

målning med människor, fåglar, fjäril och drakflygning i övervägande gula och gröna färger