Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA)

Inom forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA) studerar vi sociala problem bland människor med funktionsnedsättning och äldre personer. Sociala problem handlar i detta sammanhang om människor i utsatta livsvillkor, när det gäller till exempel hälsa, sociala nätverk eller ekonomiska förhållanden.

Vår forskning

Forskningen är inriktad mot två spår, som ibland undersöks var för sig och ibland tillsammans. Spår ett fokuserar på förhållandet mellan personer med funktionsnedsättning och deras miljöer. Spår två handlar om hur äldre personer och deras anhöriga själva upplever sina livsvillkor, hur livsvillkoren formas i interaktionen mellan människor och inom ramen för rådande förutsättningar i samhället. Vår forskning genomsyras av ett maktperspektiv, som utgår från att utsatta livsvillkor framträder i skärningspunkten mellan faktorer som funktionsnedsättning, ålder, kön, sexualitet och klasstillhörighet bland såväl brukare och anhöriga som personal.

Med forskningen inom SODA vill vi bidra till långsiktig kunskaps- och teoriutveckling, utvecklings- och förändringsprocesser i organisationer och gemensam kunskapsutveckling hos praktiker, forskare och studenter.

Aktiviteter inom forskargruppen

  • Forskningsprojekt
  • Seminarier och workshops
  • Samverkan med den sociala praktiken
  • Samverkan med andra lärosäten
  • Utbildning
  • Kunskapsspridning

Publikationer

Projekt

Aktuellt

Medarbetare