Surveyinstitutet

Surveyinstitutet genomför och presenterar vetenskapliga undersökningar av det svenska samhället som en del av den forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.

Institutet samordnar sedan 2009 datainsamling mellan forskare. Undersökningarna sker i samarbete med erfarna forskare inom bland annat statsvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi, ekonomi, socialt arbete och hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet.

Grunden för Surveyinstitutets verksamhet är undersökningar av den svenska befolkningen i åldrarna 18 till 85 år. Undersökningarna rymmer frågor om bland annat hälsa, sociala villkor, utbildning, kultur, religion, demokrati, politik, åsikter och massmedia.

Survey 2024

Hösten 2024 samlar Surveyinstitutet in nya data i Survey 2024.

Behöver du data om den svenska befolkningen?

Då kan Survey 2024 vara in­tressant för dig! Hösten 2024 genomför Surveyinstitutet sin frågeundersökning Survey 2024. Det är en stor vetenskaplig frågeundersökning över hela Sverige och riktas till ett representativt urval av den svenska befolkningen 18–85 år. Survey 2024 kommer att vara den nionde nationella frågeundersökning som Surveyinstitutet genomför.

Genom att medverka i Survey 2024 ställer du egna frågor till ett represen­tativt urval av den svenska be­folk­ningen och får dess­utom till­gång till en rad intressanta frå­gor som är allmänt tillgängliga för alla deltagande forskare. Därmed får du högkvalitativa data om svenska befolk­ningen till en relativt låg kostnad.

Surveyinstitutet samordnar datainsamling mellan forskare. Exakt vilka enkätfrågor som Survey 2024 kommer att innehålla beror därför på vilka forskningsprojekt som engagerar sig i frågeundersökningen. Några av enkätfrågorna återkommer i frågeundersökningarna och de flesta av dessa är tillgängliga för alla forskare.

Välkommen att anmäla ditt intresse av att delta i Survey 2024 till Magnus Hagevi (magnus.hagevi@lnu.se). Dit kan du även mejla frågor eller för att få mer information.

Syftet med Surveyinstitutet

Surveyinstitutet samordnar datainsamling mellan forskare, främst på Linnéuniversitetet men även externa in­tressenter är välkomna. Alla på Linnéuniversitetet är inbjuda att delta.

Många forskare hämtar in data, men var för sig. Tanken är att samarbete i Surveyinstitutet skall ge flera synergieffekter.

Surveyinstitutet...

  • ... möjliggör ökad forskning
  • ... sänker kostnaden för den enskilda forskarprojekt
  • ... bygger en databank för forskare och studenter
  • ... genomför återkommande undersökningar vart­annat år
  • ... synliggör forskning på Linnéuniversitetet
  • ... ökar möjligheterna att erhålla extern finansiering
  • ... genomför en gemensam ansökan om etikprövning för att deltagande forskningsprojekt.

Databank fri för forskning och studenter

Surveyinstitutets data kommer naturligtvis att sparas. När pri­märforskaren skrivit sin forskningsrapport kommer Survey­institutets data att vara fri att använda för andra forskare och studenter när de skriver uppsatser. Detta förbättrar forskning och undervisning på Linnéuniversitetet.

Teknisk rapport och kodbok

Varje frågeundersökning som genomförs av Surveyinstitutet beskrivs i en teknisk rapport. Där finns även en kodbok för enkätfrågorna. Den senaste tekniska rapporten med kodbok finns publicerad i Surveyjournalen.

Publikationer

Många vetenskapliga artiklar som publiceras i SurveyJournalen baseras på data från Surveyinstitutet.