Sustainable Built Environment Research (SBER)

Inom området hållbar byggd miljö utför vi spetsforskning knuten till hållbar utveckling, speciellt systemanalysstudier inom bioenergi, byggteknik, energieffektivitet och skogsbruk samt samspelet mellan dessa områden, liksom tillämpandet av innovativa lösningar.

Det övergripande målet för forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) är att förstå hur en hållbar byggd miljö baserad på resurseffektiva system med låg miljöpåverkan kan utarbetas och implementeras. Sedan 2010 har våra forskare publicerat omkring 110 peer-review-granskade artiklar i tidskrifter, kapitel i böcker och konferensbidrag. Forskargruppen leds av professor Krushna Mahapatra.

Detaljerad information om SBER:s forskning finns på vår engelska webbplats.

Medarbetare