The Bridge

Södra, IKEA och Linnéuniversitetet har ingått ett unikt partnerskap – The Bridge. Samarbetet fokuserar på skogsbruk, innovation och hållbarhet.

Världen står inför globala utmaningar som måste lösas för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden, där vi på innovativa och smarta vis använder resurser och hittar sätt att arbeta tillsammans.

Samarbetet The Bridge bygger på gemensamma värderingar med en stark koppling till Småland, förenade krafter och olika kompetensområden. Allt med syftet att uppnå ett dynamiskt utbyte mellan den akademiska världen och näringslivet. Målet är att skapa nya perspektiv, banbrytande innovationer och ömsesidig nytta. Detta är vårt sätt att skapa ny kunskap och att bygga broar mellan den akademiska och den entreprenöriella världen. Detta är vår väg mot en hållbar framtid.

Kärnan i vårt samarbete

  • Utbildning av hög kvalitet, med en nära relation mellan studenter och näringsliv.
  • Innovationer och forskning för nya tillämpningar för trä, för att minska användningen av jungfruliga, fossila material och ersätta dessa med förnybara, biobaserade alternativ.
  • Utveckling av innovativ teknik för att använda trä på hållbara sätt.
  • Ett brett perspektiv. Vi kombinerar sociala, ekonomiska och miljöaspekter för att hitta lösningar för att mildra klimatförändringarna och göra våra skogar motståndskraftiga mot ett varmare klimat.

Utbildning

The Bridge stöttar Linnéuniversitetets unika utbildningar inom skogsbruk och innovation, som är nära kopplade till träbaserad industri. Parterna i samarbetet bidrar bland annat genom föreläsningar, examensarbeten och praktiska projekt, vilket möjliggör för studenter att tillämpa teorin från studierna på verkliga arbetslivssituationer. 

Forskning

Innovativ och banbrytande forskning är avgörande för en hållbar och cirkulär framtid. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt och nära samarbete med näringslivet kan vi möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. 

Partnerskapsledning

Huvudmannagruppen

Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Fredrika Inger, IKEA
Lotta Lyrå, Södra

Samverkansgruppen

Ulf Johansson, IKEA
Robert Carleke, IKEA

Camilla Keen, Södra
Olof Hansson, Södra

Johan Bergh, Linnéuniversitetet, fakulteten för teknik
Mathilda Tham, Linnéuniversitetet, fakulteten för konst- och humaniora

Adjungerad: Magnus Bratt, Linnéuniversitetet, avd. för externa relationer

Nya medarbetare i The Bridge

Linnéuniversitetet, Södra och IKEA samarbetar för att utveckla forskningen inom skogsbruk, innovation och hållbarhet. I ett första skede har fjorton forskare anställts och ytterligare forskare kommer att anställas fram till 2031. Möt några av våra forskare nedan! 

Aktuellt

Bakgrund

Södra och Linnéuniversitetet har en lång historia av samarbeten. Första gången de båda organisationerna gjorde gemensamma satsningar inom forskning, utveckling och utbildning var redan 1996. Det skedde i samband med uppbyggnad av skogsindustriell forskning och utbildning, vid tidigare Växjö Högskola. Sedan dess har de bland mycket annat genomfört forskningsstudier inom skogsbränsle, digitalisering av skogsbruket och möjliggjort en professur inom träbyggnadsteknik. Samarbetet har också möjliggjort för studenter att komma nära näringslivet både genom examensprojekt och gästföreläsningar, men också genom att Södra kontinuerligt bidragit till utvecklingen av kurser och program.

Sedan 2009 har Linnéuniversitetet och IKEA framgångsrikt samarbetat i ett strategiskt partnerskap kallat ”The Bridge”. Syftet med samarbetet har från början varit att utforma de framtida kreativa kunskapsmiljöerna för de många - med fokus på livet hemma, entreprenörskap, innovation och produktion. Under de senaste 5 åren, under ”The Bridge”-samarbetet, har många studenter slutfört masterprogrammet inom Innovation, där IKEA stöder med kompetens och engagemang kring design och produktutveckling.

Från 2020 är Södra också en del av The Bridge. Partnerskapet utvidgas till att också samla expertis inom skogsförvaltning, ekologi, social hållbarhet, ekonomi och råvarans egenskaper och användningar under ett tak.