The Bridge

The Bridge är en unik, långsiktig och strategisk investering i forskning och utbildning med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Satsningen möjliggörs genom ett partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Södra och IKEA. Tillsammans vill vi skapa en gemensam plattform för kunskapsutveckling för hållbar konkurrenskraft.

Världen står inför globala utmaningar som måste lösas för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden, där vi på innovativa och smarta vis använder resurser och hittar sätt att arbeta tillsammans.

Samarbetet The Bridge bygger på gemensamma värderingar med en stark koppling till Småland, förenade krafter och olika kompetensområden. Allt med syftet att uppnå ett dynamiskt utbyte mellan den akademiska världen och näringslivet. Vår ambition är att skapa nya perspektiv, banbrytande innovationer och ömsesidig nytta. Därigenom stärker vi den regionala konkurrenskraften och ökar den internationella synligheten. Detta är vårt sätt att skapa ny kunskap och att bygga broar mellan den akademiska och den entreprenöriella världen. Detta är vår väg mot en hållbar framtid.

Kärnan i vårt samarbete

  • Utbildning av hög kvalitet, med en nära relation mellan studenter och näringsliv.
  • Innovationer och forskning för nya tillämpningar för trä, för att minska användningen av jungfruliga, fossila material och ersätta dessa med förnybara, biobaserade alternativ.
  • Utveckling av innovativ teknik för att använda trä på hållbara sätt.
  • Ett brett perspektiv. Vi kombinerar sociala, ekonomiska och miljöaspekter för att hitta lösningar för att mildra klimatförändringarna och göra våra skogar motståndskraftiga mot ett varmare klimat.

Utbildning

Samarbetet The Bridge stöttar Linnéuniversitetets unika masterprogram inom både skogsbruk och innovation. Programmen har starka kopplingar till den träbaserade industrin, för att skapa ett konkret affärsperspektiv under studierna och förbereda studenterna för framtida karriärmöjligheter. Partnerna i samarbetet bidrar bland annat med föreläsningar, möjligheter till examensarbeten och praktiska projekt. Detta gör det möjligt för studenter att komplettera den teoretiska delen av studierna med att tillämpa teorin på verkliga situationer i arbetslivet.

Lärfilosofi

Baserat på en gemensam lärfilosofi överbryggar vi akademi- och näringslivsperspektiven för att möjliggöra näringslivsbesök, fallstudier, föreläsningar och mentorskap, samt tillhandahålla ämnen för magisteruppsatser. Teori och praktisk erfarenhet ska gå hand i hand. Avsikten är både att vårda behovet av framtida talanger och att vidareutveckla kompetens i form av skräddarsydda program och fortbildningsmöjligheter för partnerna i The Bridge.

Forskning

För att gå en mer hållbar och cirkulär framtid till mötes behövs innovativ och banbrytande forskning. Genom att arbeta tvärvetenskapligt och nära näringslivet får vi ett brett perspektiv på nuvarande och framtida samhällsutmaningar.

Partnerskapsledning

Huvudmannagruppen

Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Fredrika Inger, IKEA
Lotta Lyrå, Södra

Samverkansgruppen

Ulf Johansson, IKEA
Henrik Gunnerling, IKEA

Isabella Wärvik, Södra
Catrin Gustavsson, Södra

Johan Bergh, Linnéuniversitetet, fakulteten för teknik
Mathilda Tham, Linnéuniversitetet, fakulteten för konst- och humaniora

Adjungerad: Magnus Bratt, Linnéuniversitetet, avd. för externa relationer

Nya medarbetare i The Bridge

Som ett led i att utveckla och fördjupa samarbetet har det rekryterats nya forskare till Linnéuniversitetet som ska bidra till en ökad kunskapsbas för utbildning, forskning och utveckling i samverkan mellan akademi och näringsliv. I ett första skede har åtta forskare anställts vid Linnéuniversitetet. Ytterligare forskare kommer att anställas under 2022 och tjänsterna delfinansieras fram till 2031 av Södra och Ikea inom ramen för samarbetet. Läs mer om några av våra nya medarbetare nedan.

Nyheter

Bakgrund

Södra och Linnéuniversitetet har en lång historia av samarbeten. Första gången de båda organisationerna gjorde gemensamma satsningar inom forskning, utveckling och utbildning var redan 1996. Det skedde i samband med uppbyggnad av skogsindustriell forskning och utbildning, vid tidigare Växjö Högskola. Sedan dess har de bland mycket annat genomfört forskningsstudier inom skogsbränsle, digitalisering av skogsbruket och möjliggjort en professur inom träbyggnadsteknik. Samarbetet har också möjliggjort för studenter att komma nära näringslivet både genom examensprojekt och gästföreläsningar, men också genom att Södra kontinuerligt bidragit till utvecklingen av kurser och program.

Sedan 2009 har Linnéuniversitetet och IKEA framgångsrikt samarbetat i ett strategiskt partnerskap kallat ”The Bridge”. Syftet med samarbetet har från början varit att utforma de framtida kreativa kunskapsmiljöerna för de många - med fokus på livet hemma, entreprenörskap, innovation och produktion. Under de senaste 5 åren, under ”The Bridge”-samarbetet, har många studenter slutfört masterprogrammet inom Innovation, där IKEA stöder med kompetens och engagemang kring design och produktutveckling.

Från 2020 är Södra också en del av The Bridge. Partnerskapet utvidgas till att också samla expertis inom skogsförvaltning, ekologi, social hållbarhet, ekonomi och råvarans egenskaper och användningar under ett tak.