The Health Outcome Measurements research group (HOMe)

Intresset för mått som speglar individens upplevelse av sin hälsosituation, utan tolkningar från hälso- och sjukvårdspersonal och/eller närstående har ökat kraftigt under de senaste decennierna inom olika discipliner som exempelvis psykologi, medicin, hälsovetenskap och vårdvetenskap.

En avgörande orsak till ökningen är att individens upplevelse av sin hälsosituation är en förutsättning för att kunna erbjuda en personcentrerad- och värdebaserad vård som möter patienters behov. Intresset för närståendes och familjens upplevelse av sin egen hälsa och dess påverkan på patienten har också kommit att betonats i allt högre utsträckning.

Självskattningsinstrument och skalor som utvecklats för att mäta hälsa omfattar vanligen hälsostatus, hälsorelaterad livskvalitet, välbefinnande, symtom, funktionsförmåga och beteende. Patientrapporterade utfallsmått (Patient Reported Outcome Measures, PROM) är en vanlig benämning för denna typ av mått. Termen kan uppfattas begränsande eftersom den fokuserar på patienter och utfallsmått. Därmed utesluts andra hälsorelaterade mått som är av betydelse för att förklara och förstå vad som påverkar individens upplevelse av hälsa liksom mått som riktar sig mot andra än individen själv, exempelvis närstående och familj.   

I klinik och forskning används självrapporterad hälsa och andra hälrelaterade mått för att beskriva tillstånd, jämföra grupper, identifiera problem och utvärdera interventioner. Självrapporterad hälsa kan också användas som komplement till traditionella kvalitetsindikatorer, exempelvis mortalitet och ledtider, för att uppnå en kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

Det ställs höga krav på utvecklings- som valideringsprocesser i framtagandet av självskattningsinstrument för att de ska kunna uppvisa goda mätegenskaper i termer av validitet och reliabilitet. Många av dagens självskattningsinstrument har dock kritiserats för att ha en bristande teoretisk grund, att översättningsproceduren mellan olika språkliga versioner varit bristfällig och att valideringen ofta varit otillräcklig eller genomförts med otillfredsställande metoder. Med en ökad användning av självrapporterade hälsomått i klinik och forskning ställs ökade krav på självskattningsinstrumentens mätegenskaper.  

Vår forskning

HOMe är en tvärprofessionell forskargrupp och vår forskning fokuserar på utveckling, översättning, revidering och validering av självskattningsinstrument som mäter hälsa och hälsorelaterade faktorer. Ett annat betydelsefullt forskningsområde är implementering av instrument som mäter självrapporterad hälsa och hälsorelaterade aspekter i kliniska verksamheter. Forskningen som bedrivs täcker hela livspannet och fokuserar olika patientgrupper samt deras närstående och familjer. För att kunna åstadkomma detta tillämpas både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Forskningen i HOMe:

  • Individuella- och fokusgruppsintervjuer
  • Kognitiv intervjumetodik
  • Beräkningar av innehållsvaliditet (content validity index)
  • Psykometri (klassisk och modern testeori)
  • Latent variabelmodullering
  • Strukturell ekvationsmodullering

För mer information, besök vår engelska hemsida.

Projekt

Aktuellt