The innovative Cardiac Arrest REsearch group (iCARE)

Varje år drabbas ungefär 8000 personer i Sverige av hjärtstopp där återupplivning påbörjas. Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd med mycket dålig prognos. Att drabbas av ett hjärtstopp är en traumatisk händelse och kan innebära hälsoproblem för personen som överlevt, dennes närstående och efterlevare.

Vår forskning

Målsättningen för iCARE är att bedriva forskning som syftar till förbättrad vård och omhändertagande av personer som drabbats av hjärtstopp på eller utanför sjukhus, deras närstående och efterlevare. Forskningen täcker hela kedjan som räddar liv, dvs från förebyggande åtgärder och tidigt larm till uppföljning och rehabilitering.

Forskningen i iCARE:

  • Utgår från överlevare, närstående, efterlevare och vårdens behov
  • Utgår från kliniskt relevanta frågeställningar och bedrivas i dess närhet
  • Präglas av innovation och hög vetenskaplig kvalitet
  • Fokuserar på överlevnad, hälsa, livskvalitet, välbefinnande, sorg, etik, vårdkvalitet och jämlik vård
  • Strävar efter att influera vården, riktlinjer och vårdprogram

För att åstadkomma innovativa och kliniskt relevanta forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet kombineras olika forskningsmetoder tillsammans med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Utveckling och genomförande av forskningsprojekten sker i nära samarbete med klinik och patientorganisation.

Aktuellt

Projekt