The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation

Vår forskning syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdens förutsättningar att genomföra god och säker vård på ett jämlikt sätt genom patientens vårdkedja, samt att med ökad träffsäkerhet stärka individers förmåga att aktivt främja sin egen hälsa. Det förutsätter ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem som värnar personalens hälsa och har förmåga att förutse och anpassa sig till växlande förhållanden och snabbt återhämta sig efter extra belastning. Det kallas resiliens. Att arbeta för ökad resiliens innebär alltså att ta tillvara individens, systemens och jordens resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vår forskning

När andelen äldre och personer med långvariga sjukdomstillstånd ökar i befolkningen ökar också behovet att förbättra individers förutsättningar att främja sin hälsa, förebygga åldersrelaterade besvär, kunna hantera eventuella symptom och egenvård av kroniska sjukdomar för att kunna leva ett självständigt liv. Resilienta hälso- och sjukvårdssystem blir allt viktigare för att tillgodose en proaktiv, trygg och säker vård av personer med komplexa vårdbehov, en vård som till stor del äger rum inom primärvården och i hemmet.

För att åstadkomma kliniskt relevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet arbetar vi multidisciplinärt och tvärvetenskapligt och använder en kombination av olika forskningsmetoder och designer. Forskningen planeras, utvecklas och genomförs i nära samarbete med vård- och omsorgsgivare, patienter, brukare, anhöriga samt näringsliv och nationella intresseorganisationer.

Vår vision är

  • Att utforska, utveckla, testa, implementera och utvärdera verktyg, metoder och interventioner som främjar hälsa och en trygg, säker vård för personer med långvariga eller komplexa behov av vård och omsorg och stöttar deras anhöriga.
  • Att utveckla förutsättningar för samordnade, proaktiva och hållbara arbetsprocesser så att alla patienter får rätt insats i rätt tid genom hela vårdförloppet.

Aktuellt