Träbyggnadsteknik

Den huvudsakliga inriktningen för forskningsmiljön Träbyggnadsteknik inom ämnet byggteknik är träbyggnadsteknik och tillämpad mekanik. Forskningen är i stor utsträckning tillämpad och bedrivs i nära samverkan med industrin.

Vår forskning

Forskningen om träbyggnadsteknik vid institutionen för byggteknik handlar om att utveckla användningen av trä och träbaserade material i modernt byggande. Vi arbetar med ett antal laborativt inriktade forskningsprojekt. Som ett paraply över vår forskning i träbyggnadsteknik spänner jämförande modellering med finita element-metoden. Vi forskar i nära samarbete med industri och näringsliv och har ett modernt, välutrustat laboratorium som erbjuder stora möjligheter.

Trä är enkelt att använda, förnybart och kretsloppsanpassat. I konstruktioner är det, rätt använt, starkare än stål. Trä är mångsidigt, variabelt och med utseende för alla smaker. Trä har en behaglig yta. Detta är en förklaring till att materialet trä har följt människan genom alla tider.

Målet för träbyggnadsforskningen vid Linnéuniversitetet är att utveckla trä och träbaserade material för användning i modernt byggande. För att nå bästa möjliga resultat används oftast en kombination av avancerade beräkningsmodeller och experiment. Forskningen kan beskrivas i ett antal olika områden, från material- till systemnivå:

System

Byggnader är komplicerade system, där många saker samverkar och där lösningar på detaljnivå kan få konsekvenser för hela byggnaden. En av de frågor som är av stor betydelse för trähus är totalstabiliteten. Inom byggteknik arbetar vi med att ta fram bättre beräkningsmetoder för stabilisering av främst höga trähus.

De frågor som idag får mest uppmärksamhet inom forskningen om flerbostadshus i trä är relaterade till utformning av olika typer av byggsystem i trä. Inom detta område pågår ett flertal forskningsprojekt där vi studerar hur man får bättre tekniska lösningar, men också hur man skapar bättre beräkningsmodeller och hur man övervakar konstruktioners egenskaper.

Komponenter

En avgörande detalj för att klara både stabilitet, ljud och svikt är förbanden, det vill säga knutpunkterna mellan väggar och bjälklag. Ett annat projekt syftar till att utveckla viktiga aspekter hos byggsystem av korslimmat trä (KL-trä) för att öka dess konkurrenskraft. En ny typ av produkt är samverkanskonstruktioner i trä och glas för bärande konstruktioner.

Material

Det finns många forskningsfrågor om materialet trä. Det kan till exempel handla om styrka och styvhet, och då också om hur man sorterar fram virke med "rätt" egenskaper. Andra frågor handlar om hur brott i träet uppstår och hur man kan göra modeller av detta förlopp. Det kan också beröra formstabilitet hos materialet när det utsätts för fuktvariationer.

Samverkan

Inom forskningen har vi väl etablerad samverkan med företag och kommuner i regionen, liksom internationellt samarbete med lärosäten och forskningsnätverk över hela världen. Samtidigt letar vi kontinuerligt efter nya samarbetspartner. Idéer för gemensamma forskningsprojekt kan komma antingen från externa partner eller från våra forskare och kan leda till gemensam forskning och utveckling.

Den organisation som står oss närmast är RISE och de delar som berör träteknik och glasforskning (RISE Glas, före detta Glafo). Dessa delar av RISE har kontor på campus i Växjö. Samarbetet består i både gemensamma projekt och delade tjänster.

Andra organisationer av stor vikt för forskningen är Växjö kommuns projekt Välle broar, Centrum för byggande och boende med trä (CBBT) och Föreningen energieffektiva byggnader i sydost (GodaHus).

Vill du veta mer om vilka samverkansmöjligheter som finns är du välkommen att kontakta oss.

 

Projekt

Några av våra forskningsprojekt är:

Avslutade projekt

Publikationer

Medarbetare