Forskargrupp UNESCO Chair on Heritage Futures

UNESCO Chair on Heritage Futures

Vilket kulturarv lämnar vi efter oss och till vilken nytta för människor i framtiden? Vi hjälper de som arbetar i kulturarvssektorn att planera för framtida förändringar.

  • Vilken eller vilka olika framtider bevarar vi kulturarv för?
  • Till vilken nytta? Hur kan vi avgöra vad som är bra för framtida generationer?
  • Hur kan vi globalt öka framtidskompetensen (”futures literacy”) för de som arbetar i kulturarvssektorn?

Professuren, som har funnits vid Linnéuniversitetet sedan 2017, är idag en väletablerad forskargrupp. Den är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige, och den enda inom kultursektorn. Innehavare av professuren är Cornelius Holtorf, professor i arkeologi.

Boken “Cultural Heritage and the Future”, (med Anders Högberg och publicerad 2021 av Routledge), är ett resultat av gruppens arbete. 

Följ vårt arbete:

X: @UnescoChairLNU
Youtube: @HeritageFutures 
Facebook: Cornelius Holtorf 

Unescoprofessuren bidrar till utveckling av socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbara samhällen för framtida generationer. Medlem i UNESCO Futures Literacy Network och Climate Heritage Network.

Framtidsresa

Kalmar läns museums första framtidsresor genomfördes i samarbete med Unescoprofessuren i slutet av 2018. 

Vad är en Unescoprofessur?

Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) introducerades av Unesco 1992 och syftar till att genom nätverk och kunskapsutbyten mellan lärosäten i olika länder och världsdelar, främja forskning och högre utbildning inom områden som Unesco prioriterar. Professurerna och nätverken ska fungera som brobyggare mellan forskningsområdet, det omgivande samhället, det civila samhällets organisationer och beslutsfattare.

Nätverket består av över 700 institutioner i mer än 100 länder runt om i världen.

Logotype of the UNESCO Chair on Heritage Futures