Våld och kön (GAVIS)

Inom forskargruppen Våld och kön (Gender and Violence in Social Work; GAVIS) vill vi initiera, inspirera och bedriva tvärvetenskaplig forskning om våld som uttryck för en könad praktik. Det finns ett stort behov av mer kunskap om våld och våldets olika uttrycksformer, dess parter och dess kulturella dimensioner.

Vår forskning

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det finns våldet närvarande i både hemmet och det offentliga rummet.

Våldet får konsekvenser i form av mänskligt lidande och samhälleliga kostnader. Staten och de välfärdsstatliga institutionerna har ett ansvar för att arbeta förebyggande och förhindra våld. Målsättningen med forskargruppen Våld och kön (Gender and Violence in Social Work; GAVIS) är att bidra med fördjupad kunskap om våld. Detta sker genom forskning, utbildningsinsatser samt samverkan med den sociala praktiken och det omgivande samhället.

Aktiviteter inom forskargruppen

  • Seminarier och workshops
  • Samverkan med andra lärosäten
  • Samverkan med den sociala praktiken
  • Samverkan med olika professionsutbildningar
  • Utbildning
  • Forskningsprojekt
  • Kunskapsspridning

Projekt

Aktuellt

Publikationer

Medarbetare