Varieties of Political Representation

Grunden för forskningsmiljön Varieties of Political Representation (VPR) är intresset för politisk representation och för olika delar av representationskedjan.

Om oss

Intresset för mångfalden i politisk representation och för olika delar av representationskedjan är grunden för den centrala statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. Varieties of Political Representation (VPR) bygger på decennier av forskning och undervisning vid institutionen för statsvetenskap, vilket har resulterat i flera forskningsprojekt som finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Crafoordska stiftelsen.

VPR är en central del av Linnéuniversitets kunskapsmiljöer En ifrågasatt demokrati och Plattform migration. Även om VPR har sin bas bland statsvetare är forskare från andra discipliner mycket välkomna att vara delaktiga i forskningsmiljön. Den forskning som bedrivs inom VPR har en given resurs i Surveyinstitutets regelbundet återkommande frågeundersökningar riktat till representativa urval av svenska befolkningen. Redaktionen för Surveyjournalen är nära knuten till forskningsmiljön.

Forskningsteman

Den akademiska debatten om politisk representation och dess stora relevans för samhället gör det viktigt att studera representationskedjan i demokratier som är etablerade, framväxande och ifrågasatta. Målet för VPR är att ge centrala bidrag till den internationella teoretiska och empiriska studierna om politisk representation. Genom att integrera tre forskningsteman studerar VPR hela representationskedjan liksom specialstudier av respektive länk i denna kedja: Medborgarnas politiska opinion och beteende, Representanter och politiska eliter samt Politiska partier. Varje tema fokuserar olika aspekter av politisk representation. Genom individuella projekt och samarbete mellan olika forskare integreras VPR:s teman i helhetsstudier om politisk representation.

Medborgarnas politiska opinion och beteende

Detta tema engagerar forskning om i både etablerade och framväxande demokratier bland annat utifrån politiskt deltagande och gräsrotsaktivitet i civilsamhället, politisk aktivitet i massmedia och sociala media, valadministration, väljarbeteende, religiösa skiljelinjer, mångkultur, ideologiska värderingar, miljöopinion samt mellanmänsklig tillit.

Representanter och politiska eliter

Inom detta tema fokuserar forskningen på politiska församlingar på lokal-, nationell-, och EU-nivå, politiska representanter beteende och opinioner i etablerade demokratier, och strategier för politiska eliter i instabila demokratier.

Politiska partier

Det tredje temat berör försök att länka samman medborgare och politiska eliter. Fokus är på partiorganisationer och partisystem i etablerade demokratier, partiernas roll i nyetablerade demokratier, politisk kommunikation och valkampanjer.

Integration av teman

Genom analyser som integrerar forskningsmiljöns teman utvecklar vi teorier om politisk representation och utifrån empiriska undersökningar bedömer vi kvalitén på politiska eliters representation av medborgare.

Aktuella forskningsprojekt

I VPR är strävan att kombinera olika forskningsvinklar för att skapa ett fruktbart samarbete och generera forsknings av högsta internationella kvalité. Varje individuellt forskningsprojekt kan på olika sätt relatera till ett eller flera av VPR:s teman. Allt eftersom VPR utvecklas kommer de individuella forskningsprojekten att förändras. Flera av de aktuella statsvetenskapliga forskningsprojekten på Linnéuniversitetet finns inom forskningsmiljön VPR. Här finns länkar till mer information om större individuella forskningsprojekt.

Medarbetare

Korten är länkade till forskarnas personliga sidor där de redovisar sitt engagemang i aktuella forskningsprojekt.