Wood protection

Gruppen Wood protection forskar kring trämaterial och beständighet, ett viktigt område i utvecklingen mot ett mer biobaserat samhälle. Målet för vår forskning är att öka kompetensen och medvetenheten kring dessa frågor genom att vi tar ett helhetsgrepp om dem.

Transformationen mot ett mer biobaserat samhälle kommer att ta tid. Forskningen kring ett ökat användande av trä är en viktig del i denna omställning.

Vid Linnéuniversitetet har forskning kring trämaterial och beständighet pågått under ett antal år. Forskningen bedrivs i forskargruppen Wood protection.

Resultaten av vår forskning visar att egenskaperna hos materialen har stor betydelse, även om man vidareförädlar materialet genom bland annat ytbehandling. En skyddande behandling är ofta avgörande för om trä kan användas som material vid konstruktioner utomhus.

Vår vision är att öka kompetensen och medvetenheten kring dessa frågor genom att ta ett helhetsgrepp. Vi samarbetar därför med flera olika aktörer i ett brett spann av aktiviteter, från utbildning till forskning.

Forskningen inom Wood protection är en del av forskningsområdet Skog och trä.

Forskningsprojekt

Gruppen Wood protection driver ett flertal projekt inom området träskydd. I projektet Hållbara träfasader, med finansiering från Södras forskningsstiftelse och Centrum för byggande och boende i trä (CBBT), undersöker vi möjligheten att använda obehandlad gran som fasadmaterial.

Kopplat till detta finns även ett större projekt finansierat av forskningsrådet Formas kring interaktionen mellan färg och trä, där vi bygger upp en grundläggande förståelse för den optimala kombinationen mellan dessa.

Uppdragsforskning

Gruppen Wood protection ansvarar för uppdragsforskning kring färg och trämaterial för flertalet aktörer inom näringslivet. Tester innefattar långtidsexponering utomhus, accelererade tester genom QUV och vattenupptag, samt uppdrag kring följeforskning.

Utbildningsverksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och seminarier anpassade efter uppdrag från flertalet aktörer. Kurser vi erbjuder är bland annat uppdragsutbildningen Att välja trä. Vi är också auktoriserad utbildare för Skogsindustrierna.

Vi erbjuder även kursen Trämaterial och ytbehandling – hus och hem, 7,5 hp, som är en fristående kurs inom skog och träteknik.

Medarbetare