En grupp doktorander

GRASCA – forskarskola i arkeologi

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015–2024 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

grasca

Satsningen på denna forskarskola finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med:

  • Bohusläns Museum
  • Jamtli i Östersund
  • Kalmar läns museum / Museiarkeologi Sydost
  • Västarvet Studio Västsvensk Konservering
  • Stiftelsen Kulturmiljövård

Foto överst: Doktoranderna i GRASCA. Från vänster: Ulrika Söderström, Ivonne Dutra Leivas, Mats Nelson, Delia Ní Chíobhaín Enqvist, Fredrik Gunnarsson, Clara Alfsdotter, Vivian Smits, Charina Knutson, Ellinor Sabel.

Forskningsartikel: nya möjligheter för svensk uppdragsarkeologi

Forskningsartikel från GRASCA som stakar ut riktningar för hur svensk uppdragsarkeologi kan stärka möjligheterna att på nya sätt adressera angelägna framtidsfrågor. Artikeln heter "Uppdragsarkeologiska möjligheter – Nya sätt att tänka om en samtidsverksamhet i en framtidsbransch", publicerad i "in Situ Archaeologica" (2021).

Presentation av doktorandprojekten

Clara Alfsdotter

Bohusläns museum
Disputerade 2021

Clara Alfsdotter

Mitt doktorandprojekt handlade om hur vi kan spåra behandlingen av de döda utifrån humant skelettmaterial.

I min licentiatavhandling undersökte jag massakern i järnåldersborgen Sandby borg på Öland ur ett bioarkeologiskt perspektiv, där studier av modus operandi, tafonomi och social respons till de döda studerats. Tafonomi, begravningslagar, innefattar studiet av de processer som ligger bakom nedbrytningen av organisk materia efter döden.

Delia Ní Chíobhaín Enqvist

Bohusläns museum

Delia Ní Chíobhaín Enqvist

I min forskning undersöker jag hur nya perspektiv på det förgångna, grundade på uppdragsbaserad maritim arkeologi, kan tillgängliggöras genom digitala visuella lösningar. En viktig målsättning är att se till att disciplinens teoretiska ramverk håller jämna steg med den explosionsartade utvecklingen av ny tillgänglig teknik.

Charina Knutson

Jamtli

Charina Knutson

Min forskning handlar om arkeologi och urfolk, med fokus på samer. Vilka policys finns på området, och hur följs de i vardagen? Vilka är de bästa arbetssätten om man vill att arkeologin ska bidra till dialog, dekolonisation och aktivt medborgarskap?

Vivian Smits

Västarvet Studio Västsvensk Konservering
Disputerade 2022

Vivan Smits

I min avhandling "Kulturarvsparadoxen: Om uppdragsarkeologin och kulturarvets användning i samtiden" har jag undersökt det arkeologiska kulturarvets mening och relevans. Med uppdragsarkeologin som utgångspunkt granskade jag de processer som transformerar arkeologiskt källmaterial till ett arkeologiskt kulturarv och undersökte hur resultaten ansluter till målen för kulturarv.

Ivonne Dutra Leivas

Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost

Ivonne Dutra Leivas

I min licentiatuppsats utforskade jag hur innehållet i förmedlingen inom svensk uppdragsarkeologi kan utformas för att tydligt möta de behov av kunskap och aktiviteter som skolan har.

Studien inbegrep kvalitativa komparativa studier av erfarenheter från uppdragsarkeologiska samarbeten med skolor samt studier av uppdragsarkeologins styrdokument som förmedlingspraktikerna omfattas av.

Fredrik Gunnarsson

Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost
Disputerade 2022

Fredrik Gunnarsson

Mitt doktorandprojekt fokuserade på hur digitaliseringen kan bidra till att göra svensk uppdragsarkeologi samhällsrelevant på nya sätt.

Jag undersökte hur arkeologisk kunskap skapas i den digitala miljön genom att titta på den uppdragsarkeologiska tolkningsprocessen samt kommunikation av arkeologiska resultat. Ambitionen var att skapa ny kunskap kring hur uppdragsarkeologin kan öka sin förmåga att skapa relevant kunskap för myndigheter, forskare och allmänhet.

Ulrika Söderström

Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost

Ulrika Söderström

Min forskning fokuserar på hur kulturarv och arkeologi kan tillämpas i teori och praktik för att bidra till hållbar stadsutveckling.

Som en del av Grasca syftar min forskning delvis till att skapa kunskap om hur svensk uppdragsarkeologi kan jobba med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar stadsutveckling i samarbete med andra sektorer. Detta var ämnet för min licentiatavhandling som publicerades 2018, "Contract Archaeology and Sustainable Development – Between Theory and Practice".

Ellinor Sabel

Stiftelsen Kulturmiljövård

Ellinor Sabel

I min forskning studerar jag hur uppdragsarkeologin kan utveckla möjligheterna för allmänheten att aktivt delta i olika former av arkeologisk verksamhet i Sverige.

Långvariga samarbetsprojekt inom kulturarvssektorn, mellan professionella aktörer och allmänheten, är relativt ovanliga i Sverige. I många andra länder är sådana samarbeten däremot vanligare. I min forskning kommer jag att undersöka och jämföra olika samarbetsprojekt inom kulturarvssektorn såväl i Sverige som i andra länder. Målsättningen är att resultaten från studien skall kunna användas vid initieringen och utformningen av samarbetsprojekt i Sverige samt att utreda möjligheterna för såväl statliga och privata aktörer att utöka sin verksamhet inom detta område.

Matthew Nelson

Stiftelsen Kulturmiljövård

Matthew Nelson

Min forskning handlar om människors engagemang och deltagande i arkeologisk kulturmiljö, särskilt i ett landskapsarkeologiskt sammanhang.

Hur skapas synen på det forntida landskapet av samverkan mellan den arkeologiska verksamheten och allmänheten? En viktig målsättning är att utvärdera förmedlingsmetoder inom uppdragsarkeologin i syfte att utveckla en mer riktad och kostnadseffektiv verksamhet.

Film: avhandling i nycirkusformat

Se nycirkusgruppen Face First egen tolkning av forskaren Clara Alfsdotters avhandling "The Corporeality of Death". Verket förkroppsligar upplevelser som textbaserade forskningsresultat inte alltid lyckas förmedla. Tolkningen är en del av samverkansprojektet Det kulturella universitetet vid Linnéuniversitetet.