äppelblomma

Forskarutbildning i byggteknik

Nyfiken på att forska inom ämnet byggteknik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet byggteknik?

Forskarutbildningsämnet byggteknik vilar på såväl samhällsvetenskaplig som matematisk och naturvetenskaplig grund, och ämnet kan omfatta en brett spektrum av tillämpningar. Studier och forskning i ämnet syftar mot problemlösningsförmåga och mot kunskap och insikter som ska leda till förbättringar för människa och samhälle med avseende på miljö och
hållbar utveckling, hälsa och säkerhet samt ekonomi.

Till ämnet byggteknik hör frågor om byggnaders funktion, utformning, konstruktion, säkerhet, prestanda, hälso- och miljöpåverkan, ekonomi, produktion, drift och underhåll, samt byggnaders energi- och materialförsörjning och byggsektorns innovationssystem. Infrastruktur såsom vägar, broar och anläggningar kan också räknas till ämnet. Det kan även röra sig om utveckling av metoder för beräkning, provning och analys av material, komponenter och system av olika slag. Avgränsningen mellan byggteknik och andra ämnen är inte skarp utan överlapp förekommer.

Hur blir jag forskarstuderande i byggteknik?

När institutionen för byggteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Mer information