äppelblomma

Forskarutbildning i data- och informationsvetenskap

Är du nyfiken på att forska inom området data- och informationsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander inom ämnena datavetenskap, informatik och medieteknik.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

En annan möjlighet är att bli så kallad egenfinansierad doktorand. En sådan doktorand är normalt inte anställd av universitetet, men har egna resurser för att genomföra sina studier (till exempel genom ett eget företag). En egenfinansierad doktorand måste dock visa att hon/han har samma kvalifikationer som en anställd doktorand eller en industridoktorand.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet data- och informationsvetenskap?

Forskarutbildningsämnet har tre möjliga ämnesinriktningar:

  1. Datavetenskap
  2. Informatik
  3. Medieteknik

Inom ämnet datavetenskap utvecklas och analyseras begrepp, språk, program, metoder och verktyg för både effektiv storskalig mjukvaruutveckling och andra datavetenskapliga problem inom specifika tillämpningsområden, ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Tillämpningsområden omfattar Internet of Things, IT-säkerhet, program- och informationskvalitet, informationsvisualisering, självanpassande system, parallella beräkningar med mera.

Det gemensamma för forskningen inom ämnet informatik är studier av IT-användning ur ett designperspektiv, det vill säga hur system och användning kan utvecklas för att, i sin tur, utveckla och förbättra verksamheter. Samspel mellan människor, teknik och organisation är centralt. Relationer mellan människor och informationsteknik förändras som en konsekvens av teknikutvecklingen, vilket också har konsekvenser för organisering av arbetsprocesser och människors vardagsliv. Nya metoder utvecklas inom informatikforskningen och tillämpas för studier av dessa nya fenomen. En forskarutbildning i informatik hos oss innehåller både empiriska och teoretiska studier inom områden som digitala affärer, e-hälsa, informationssäkerhet, digitalt lärande etc.

Ämnet medieteknik omfattar en mängd inriktningar inom området – design och utveckling av interaktiva system, webb- och mobilutveckling samt avancerade HCI-tekniker, för att nämna några. Inom ämnet utvecklas och analyseras metoder, verktyg och olika tekniska lösningar för både effektiv utveckling, implementering och utvärdering av medietekniska system. Fokus ligger också på aktuella problem inom specifika tillämpningsområden, ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Hur blir jag forskarstuderande i data- och informationsvetenskap?

När ämnet har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Kurser på forskarnivå

Data- och informationsvetenskap

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information