äppelblomma

Forskarutbildning i energi och miljöteknik

Nyfiken på att forska inom området energi och miljöteknik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet energi och miljöteknik?

Förskarutbildningsämnet energi och miljöteknik vid Linnéuniversitetet är inriktat mot studier av processer, tekniker och policyer som kan minska klimat- och miljöavtryck. Fokus är implementering av förnybar energiteknik och energieffektiviseringsåtgärder i byggd miljö, liksom energi och materialflöden inom de areella näringarna.

Till ämnet hör systemanalysstudier inom bioenergi, byggteknik, energieffektivitet och skogsbruk samt samspelet mellan dessa områden, liksom tillämpandet av innovativa lösningar. Inom ämnet studeras också processer inom bioenergiområdet kopplat till exempel mot kinetik, kemisk jämvikt och mass- och värmetransport. De metoder som används kan stäcka sig från laboratoriestudier och modellering till fallstudier och surveyundersökningar.

Hur blir jag forskarstuderande i energi- och miljöteknik?

När institutionen för byggd miljö och energiteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Kurser på forskarnivå

Energi och miljöteknik

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information