Jordglob med historisk karta

Global humaniora – ett forskarutbildningsprogram för framtiden

Hösten 2022 lanserade fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet ett nytt forskarutbildningsprogram i global humaniora. Det spänner över de fyra disciplinerna arkeologi, litteraturvetenskap, historia och religionsvetenskap.

Syftet är att skapa en dynamisk forskarutbildningsmiljö där handledare och doktorander möts över disciplinära, kulturella och geografiska gränser, men också över generationer. Genom att koppla samman traditionella humanistiska studier med studier av globala processer och uttryck för mänskligt tänkande och kreativitet från hela världen, syftar programmet till att utbilda forskare inom humaniora som är kompetenta att ta itu med några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag. Detta mål uppnås genom nyfikenhetsbaserad forskning, öppna och respektfulla vetenskapliga samtal och samarbete med icke-akademiska organisationer och aktörer.

Doktoranderna i programmet tränas i att analysera historiska och kulturella processer ur mångfacetterade och interkulturella perspektiv med hjälp av både traditionella och nya vetenskapliga metoder, inklusive global arkeologi, global historia, världslitteratur, postkoloniala studier, digital humaniora, humanvetenskap och futures literacy.

En viktig del av det fyraåriga programmet är forskarutbildningskurser (60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier), som omfattar både disciplinära inriktningar och programövergripande kurser i global humaniora. Genom kurserna introduceras programstudenterna till aktuella teorier och metoder av relevans både för deras individuella discipliner och för området global humaniora. Kurserna gör det också möjligt för studenterna att förvärva färdigheter i att utforma och leda forskningsprojekt, i etik, i akademisk publicering och i forskningskommunikation riktad till både en akademisk och en icke-akademisk publik.

Ett viktigt inslag i programmet är betoningen på forskning med fokus på framtiden och framväxten av nya kunskapsområden för att förstå och hantera förändringar och osäkerhet, baserat på en förståelse för hur tidigare och samtida praxis är relaterade till framtida förväntningar.