äppelblomma

Forskarutbildning i hälsovetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet hälsovetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Hälsovetenskap är ett brett ämne och berör olika faktorer som leder till att vidmakthålla människans hälsa. Hälsovetenskap betonar studiet av hälsa i ett transdisciplinärt perspektiv, dvs. från flera olika akademiska inriktningar och hur dessa länkas ihop och samspelar. Kunskapsområdet kännetecknas vidare av ett salutogent och holistiskt perspektiv på hälsa och studerar förhållanden som påverkar hälsa, på individ, grupp, samhälls- och global nivå, samt interaktioner mellan människor och den omgivande miljön.

Syftet med forskarutbildning i hälsovetenskap är att erbjuda en lärande kontext där den forskarstuderande fördjupar sina ämneskunskaper, ökar sin vetenskapliga kompetens och bidrar med egen forskningsevidens. Hälsovetenskaplig forskning genomförs företrädesvis i samverkan, t.ex. med den privata och den offentliga sektorn, och i globala och lokala nätverk, och är bland annat inriktad på att vägleda praktik och framtagande av policy, samt utveckling av tjänster och effektivare system som bidrar till ökad hälsa.

Forskarutbildning i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap omfattar fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) ger en doktorsexamen. Avhandlingen utgör 210 högskolepoäng av dessa och de 30 högskolepoäng i obligatoriska kursfordringarna. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen (120 högskolepoäng varav 15 i kursfordringar). Kontakta studierektor för forskarutbildningen eller forskningssekreterare om du vill veta mer.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.