äppelblomma

Forskarutbildning i idrottsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet idrottsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Inom idrottsvetenskap erbjuder vi kvalificerad utbildning på forskarnivå. Syftet med utbildningen är att du som studerande ska erhålla de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna planera, genomföra och skriftligt redovisa vetenskapliga studier med relevans för ämnet idrottsvetenskap.

På forskarutbildningen läser du kurser (60 högskolepoäng) samt bedriver egen självständig forskning (180 hp) under handledning. Forskarutbildningen i idrottsvetenskap omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp) och leder fram till en doktorsexamen.

Arbetet är till stor del självständigt. Du arbetar på din egen avhandling under ledning av en huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande i idrottsvetenskap krävs att du uppfyller behörighetskraven om grundläggande och särskild behörighet.

För grundläggande behörighet krävs att du har ett av följande:

  • avlagt examen på avancerad nivå.
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap innebär godkända kurser om 90 högskolepoäng inom området idrottsvetenskap, eller motsvarande kunskaper som av Linnéuniversitet bedöms vara likvärdiga. Inom dessa 90 hp krävs även ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp på avancerad nivå. Därtill krävs nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Som forskarstuderande är du normalt anställd av universitetet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning som forskarstuderande, där 80–100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0–20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, som exempelvis att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Hur blir jag forskarstuderande i idrottsvetenskap?

I den mån vi har möjlighet att anta nya forskarstudenter annonseras det på Linnéuniversitetets webbplats, på sidan Lediga jobb. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Forskarutbildningskurser

Idrottsvetenskap

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts inom idrottsvetenskap.

Mer information

Kontakta gärna Jesper Andreasson, studierektor för forskarutbildningen, om du vill veta mer om forskarutbildningsstudier i idrottsvetenskap.