äppelblomma

Forskarutbildning i kemiteknik

Nyfiken på att forska inom området kemiteknik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet kemiteknik?

Inom forskarutbildningsämnet kemiteknik vid Linnéuniversitetet studeras huvudsakligen mekanismer och fenomen som har betydelse för kemitekniska processer. Syftet är att ta fram kunskap som möjliggör industriell produktion som är ny eller mer effektiv samt har mindre miljöpåverkan. De mekanismer och fenomen som studeras är vanligen relaterade till kinetik och jämvikt vid kemiska reaktioner, kopplade mot mass- och värmetransport.

Utbildningen har ofta ett betydande laborativt inslag, där du som doktorand i början av dina studier utvecklar experimentella metoder och utrustningar som används under doktorandprojektet. I studierna ingår också att använda och utveckla beräkningsverktyg som stöd för de experimentella och teoretiska studierna.

För doktorsexamen i kemiteknik kan ett forskningsområde till exempel vara termokemisk omvandling av biomassa, biokemiska omvandlingsprocesser eller processer och egenskaper för icke-kristallina material. Det specifika forskningsområdet definieras av projektet som det beskrivs i den individuella studieplanen.

Hur blir jag forskarstuderande i kemiteknik?

När institutionen för byggd miljö och energiteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Kurser på forskarnivå

Kemiteknik

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information