äppelblomma

Forskarutbildning i konst- och bildvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet konst- och bildvetenskap?

Forskarutbildningen i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet är inrättad för att tillgodose samhällets behov av forskare med specialkompetens i analys och tolkning av komplexa visuella fenomen, i skiftande epoker och kulturer och med bruk av olika medier och medieteknologier. Ämnesidentiteten spänner brett, från konsthistorisk forskning till ett studium av samtida bildkulturer, där ”bild” ska fattas i vid mening som ett begrepp som inkluderar arkitektur, byggda och gestaltade miljöer och alla slag av estetiskt formgivna artefakter och visuella uttryck, och där själva utforskandet omfattar såväl ett konkret objektsstudium som reflektion på en högt utvecklad teoretisk nivå. I utbildningen skärps den studerandes analytiska förmåga att kritiskt granska, tolka och förmedla de uttryck som estetisk miljögestaltning och konstnärlig kommunikation tar i dag och har tagit genom tiderna.

Vid LNU bedrivs i dag forskning med inriktning på modernism och samtidskonst, visuell kultur och samtida bildbruk, konsthantverk och design, konstpedagogik och konstkritik, konstteori med särskild inriktning på genus, medeltida konst och materiell religiös kultur, samt historiografi och konstens institutioner. I forskarutbildningen finns också möjlighet till samarbeten över ämnesgränserna med andra miljöer vid LNU, så som bildpedagogik, litteraturvetenskap, filmvetenskap, genusvetenskap, design samt medier och kommunikation – för att nämna några – och med tvärdisciplinära centrumbildningar som Intermedial & Multimodal Studies och Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.