Ekonometri

Kursen innehåller:

• Stochastic limit theory
• Linjär algebra
• Data genererande processer
• Den linjära regressionsmodellen
• Minsta kvadratmetoden
• Hypotestest och modellval
• Funktionell form och strukturella förändringar
• Ickelinjära och ickeparametriska regressionsmodeller
• Endogenitet och instrumentvariabelskattning
• Generaliserad regression
• Ekvationssystem
• Paneldataanalys
• Skattningsmetodik
• Trunkering, censurering och andra selektionsproblem
• Tidsserieanalys

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för nationalekonomi och statistik

Öppen för

Doktorander antagna till en forskarutbildning i Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statistik eller Matematisk statistik

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

Heltid