Kvalitativa metoder I

Kursen behandlar följande metodologiska ansatser:
• Den tolkande vetenskapstraditionen (positivism, hermeneutik, pragmatism)
• Dekonstruktion, retorisk analys och diskursanalys • Grundad teori och fenomenografi
• Kritisk teori, feministiska och postkoloniala ansatser
• Antropologiska och etnografiska ansatser
• Konstruktionism
• Narrativa ansatser
• Aktionsforskning och interaktiva ansatser
• Forskaren i tolkningsprocessen

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Ekonomihögskolan

Öppen för

Doktorander antagna till forskarutbildning.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

Heltid