Äppelblom

Introduktion till hälsovetenskap och etik

Kursen fokuserar på betydelsen av att sammanlänka kunskaper från olika traditioner och akademiska ämnen i ett transdisciplinärt perspektiv på hälsa. Områden som behandlas är:
- Introduktion till hälsovetenskap som forskningsämne
- Transdisciplinärt perspektiv på hälsa
- Teorier och forskningsansatser inom hälsovetenskap
- Forskningsprocessen inom hälsovetenskap
- Teoretisk tillämpning av hälsovetenskapliga perspektiv i forskningen
- Lagstiftning som berör etisk prövning av forskningsprojekt
- Forskningsetiska principer som styr forskningen
- Lagstiftning som berör ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
- Avvikelser från god forskningssed
- Forskarens etiska ansvar
- Publiceringsetik

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander i hälsovetenskap vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska, kan vid behov ges på engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ges vid behov, nästa tillfälle HT23

Studietakt eller motsvarande

Halvfart