Att tillämpa forskningsetik i kulturvetenskaplig forskning

Kursen syftar till att ge doktoranden kunskap om innebörden av god forskningssed och vetenskaplig oredlighet genom att studera lagstiftning och forskningspraxis kring exempelvis förfalskning och fabrikation, plagiering, användande av information given i förtroende och oberättigat hävdande av författarskap. Kursinnehållet utgår från olika typer av material som hanterar god forskningssed och vetenskaplig oredlighet.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av seminarier.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.