Teoretiska perspektiv

Kursen handlar om teoribildningar och analytiska perspektiv. Målet är att studenten dels ska utöka sina historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflektion över det egna avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. Detta sker genom att studenten tar del av aktuella historievetenskapliga forskningsdebatter, diskuterar

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av självständiga studier och seminarier.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.