allmän forskarutbildningsbild

Att skriva och granska vetenskapliga artiklar

Kursen ger kunskap om såväl skriv- som publiceringsprocessen av vetenskapliga artiklar i ämnet socialt arbete. Deltagarna skriver ett artikelmanus under kursen och går där igenom de olika moment som är relaterade till att presentera forskningsresultat i artikelformat och till publiceringsprocessen. I kursen ingår också föreläsningar, workshop och seminarium om centrala teman såsom open science, peer-review och publiceringsetik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Doktorander i socialt arbete inom och utom LNU.

Undervisningsspråk

Svenska och Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Maj 2022 - Januari 2023

Studietakt eller motsvarande

25%

Sista ansökningsdag

28 april 2022

Anmälan

Anmälan sker till erik.weijmar@lnu.se 

Det som gäller är principen först till kvarn!

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen tillutbildning på forskarnivå. Den studerande skall ha varit verksam i forskarutbildningen i mer än ett år.

Undervisningsformer

Undervisning sker i seminarier, föreläsningar, och workshop.

Mer om kursens innehåll:

Kursen innehåller följande delar:
Skrivprocessen, vilket innebär att sammanställa och presentera
forskningsresultat i vetenskapligt artikelformat.
Publiceringsprocessen av originalartiklar, i vilken de olika
stegen för att få en artikel publicerad gås igenom. Här tas
följande teman upp: överväganden vid val av tidskrift,
tidskrifters handläggning av manus, refereeutlåtandenas roll,
avvägningar vid medförfattarskap, publicering enligt open
science, och hur anonymisering av forskningsresultaten kan gå
till.
Forsknings- och publiceringsetiska frågeställningar, som
behandlas utifrån litteratur och i relation till den
forskarstuderandes egen text.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, vilken den
forskarstuderande genomför som en peer-review efter gällande
riktlinjer, såväl etiska riktlinjer som de som gäller för den valda
tidskriften.