Allmän forskarutbildningsbild

Etik, makt och reflexivitet i samhällsvetenskaplig forskning

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- planera för en studie inom socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne som uppfyller forskningsetiska krav med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och andra forskningsetiska kodexar.
- kritiskt överväga och hantera olika typer av forskningsetiska dilemman som uppstår i forskningsprocessens olika faser, från planering till materialinsamling, analys och produktion av text.
- anlägga och använda maktkritiska samt reflexiva perspektiv på forskningsetiska frågor generellt och i relation till den egna forskningen.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Forskarstuderande

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ännu ej bestämt

Studietakt eller motsvarande

25%

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar

Förkunskapskrav

Anmälda måste vara antagna till forskarutbildning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självständiga litteraturstudier.

Mer om kursens innehåll

1. Forskningsetiska regelverk och centrala teoretiska begrepp och diskussioner i Sverige och internationellt.

2. Planering av forskning ur forskningsetiska perspektiv med fokus på olika faser i forskningsprocessen från planering till materialinsamling, analys och produktion av text.

3. Forskningsetik utifrån maktperspektiv, frågor om forskning i känsliga miljöer, representation, skydd av människors värdighet och integritet, risker och utsatthet (även för forskaren).

4. Fördjupad självreflektion i relation till egen forskning. Betoning på reflexivitet i relation mellan forskare och deltagare, bearbetning, analys och skrivande, inklusive medvetenhet om plagiat och annan form av oredlighet i forskning. Även reflektion rörande forskarens utsatthet i relation till såväl forskningsområde som samhälleligt uttryck för hat och hot.