allmän forskarutbildningsbild

Etnografisk forskning i socialt arbete

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska studier
planera och genomföra en etnografisk studie i socialt arbete
eller motsvarande.
- kritiskt överväga och hantera forskningsetiska dilemman i
forskningsprocessens olika faser, från planering till
materialinsamling, analys och produktion av text.
- kritiskt värdera och diskutera etnografiska metoder genom
hela forskningsprocessen, från planering till
materialinsamling, analys och produktion av text.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Alla forskarstuderande

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2022

Studietakt eller motsvarande

10%

Sista ansökningsdag

22 Juni 2022

Anmälan

Anmälan sker till Kristina Gustafsson

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till
utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen är processinriktad och följer deltagarna i olika faser av
fältstudier, analys och skrivande. Undervisningen sker i form
av seminarier och självständiga litteraturstudier.

Mer om kursens innehåll

En central fråga som diskuteras och prövas under kursens gång
och i relation till deltagarnas forskning inom socialt arbete eller
motsvarande är vad etnografisk metod och skrivande bidrar
med för kunskap som inte andra forskningsmetoder gör.
Kursen tar sin utgångspunkt i de erfarenheter och frågor som
deltagarna ställs inför i genomförandet av den egna
materialinsamlingen i avhandlingsarbetet samt dess betydelse
för produktionen av analys, resultat och text. Etnografiska
metodfrågor diskuteras i relation till både
genomförandeperspektiv och kunskapsteoretiska perspektiv.
Vidare behandlas frågor om reflexivitet och forskningsetik i
etnografiska studier. Kursen är organiserad runt följande
teman: fältarbetarens roller och relationer, etik i relation till
informanter och det egna forskningsprojektet, reflexivitet i
etnografisk forskning, etnografisk analys och etnografiskt
skrivande. Kursen lägger tonvikt på det praktiska
genomförandet av olika etnografiska fältarbeten och det
etnografiska skrivandet.

 

Kursen består av fyra onlineseminarium samt två  fysiska lunch till lunch seminarium:

Kursuppstart 20-21 oktober 2022, lunch till lunch, plats Socialt arbete Stockholm

 Online-seminarium 3 februari 2023, 10.00-16.00

 Online-seminarium 24 mars 2023, 10.00-16.00

 Online-seminarium 26 maj 2023, 10.00-16.00

 Irl-seminarium 21-22 september 2023, lunch till Lunch, plats Socialt arbete Stockholm

 Online-seminarium 24 november 2023, 10.00-16.00